Redegørelse om inspektion i Jyske Realkredit A/S

09-12-2021

Finanstilsynet har været på inspektion vedrørende fonds-, funding- og likviditetsområdet i Jyske Realkredit A/S i perioden 7.-11. juni 2021.

 

Inspektionens omfang

Fonds og funding dækker over risikostyring vedrørende udstedelse af obligationer og placering af midler, herunder markedsrisikoområdet og risici omfattet af balanceprincippet. 

På fonds- og fundingområdet gennemgik Finanstilsynet instituttets politikker, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser. Finanstilsynet gennemgik også instituttets delegerede beføjelser på markedsrisikoområdet. På likviditetsområdet gennemgik Finanstilsynet instituttets politikker, forretningsgange og arbejdsbeskrivelser. 

Finanstilsynet gennemgik desuden ledelsesrapportering på de undersøgte områder, herunder fra risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og intern revision.

Opsummering og risikovurdering

Instituttet manglede flere forretningsgange på fonds-, funding- og likviditetsområdet. Nogle af de eksisterende forretningsgange var ikke tilstrækkeligt klare og havde i flere tilfældebetydelige mangler. Det gælder bl.a. for overvågningen af markedsrisiko, kontrol af limitbrud og forretningsgange på likviditetsområdet.

Det er væsentligt, at instituttet sikrer, at der er tilstrækkelige arbejds- og forretningsgange for instituttets interne processer, samt at der sker dokumentation af processerne. Endvidere er det væsentligt, at der er en klar og velbeskrevet ansvarsfordeling imellem afdelingerne, når en enhed beror sig på andre enheders medarbejdere til at løfte opgaverne. 

Jyske Realkredit har fået påbud om at sikre, at forretningsgange, arbejdsbeskrivelser samt dokumentation er tilstrækkelige.

Risikostyringsfunktionen i Jyske Realkredit har mange opgaver på de undersøgte områder i forhold til de allokerede ressourcer. Dette indebærer en betydelig risiko for, at enheden ikke får udført de opgaver, der ligger ud over den almindelige drift på tilfredsstillende vis. Det gælder særligt opgaver relateret til risikoanalyse og risikoidentifikation, som kan risikere at blive nedprioriteret. De afsatte ressourcer øger væsentligheden af en klar ansvars- og arbejdsdeling med andre enheder i koncernen.

Visse operationelle hændelser på markedsrisikoområdet var ikke registreret. Hændelserne har ifølge instituttet ikke givet anledning til tab, men må karakteriseres som hændelser, der kunne have givet tab (near-miss). Instituttet har en høj nedre beløbsgrænse for registrering af operationelle hændelser, hvilket indebærer en risiko for, at Jyske Realkredit ikke fanger alle væsentlige hændelser og dermed ikke fanger de risici, instituttet har. Den operationelle risiko ved uopdagede fejl kan være betydelig i en periode med høj aktivitet, f.eks. ved konverteringsbølger. 

Jyske Realkredit har fået påbud om at sikre, at oplysninger om alle væsentlige operationelle hændelser registreres, og at den valgte beløbsgrænse for registrering af hændelser sikrer en tilstrækkelig styring af instituttets operationelle risiko.

Inspektionen gav ikke anledning til at tilsidesætte det af instituttet opgjorte solvensbehov, eller de gældende likviditetsmålsætninger.

 

Senest opdateret 09-12-2021