Redegørelse om likviditetsinspektion i Spar Nord Bank A/S

27-04-2021

Finanstilsynet har i februar 2021 gennemført en likviditetsinspektion i Spar Nord Bank. Et af fokusområderne på inspektionen var at gennemgå bankens likviditetsrisikostyring for at klarlægge bankens ansvars- og arbejdsfordeling på likviditetsområdet, samt vurdering af bankens risikoidentifikation, lines og limits, interne kontroller og rapportering, forretningsgange og bankens dokumentation af processerne i tilknytning hertil.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurderer, at risikostyringsfunktionen ikke har en tilstrækkelig indgående forståelse af de risici, der tages i første forsvarslinje på likviditetsområdet. Risikostyringsfunktionen er ikke i tilstrækkelig grad i stand til at udføre de opgaver, det påhviler risikostyringsfunktionen at udføre i form af faste eller stikprøvevise kontroller, samt involvering i risikostrategien på likviditets- og fundingområdet. Banken fik derfor påbud om at styrke risikostyringsfunktionens arbejde på likviditetsområdet.

Banken har organiseret opgaverne i direktionen, så det direktionsmedlem, der har ansvaret for anden forsvarslinjes funktioner, også har ansvar for funktionerne i første forsvarslinje. De kompenserende foranstaltninger for den manglende funktionsadskillelse på direktionsniveau er ikke tilstrækkelige. Det forhold, at der på nuværende tidspunkt reelt ikke er en risikostyringsfunktion på likviditetsområdet, der udfører de opgaver, som Finanstilsynet forventer, skærper yderligere behovet for at sikre tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger for den manglende funktionsadskillelse. Banken fik derfor påbud om at forbedre de kompenserende foranstaltninger.

Inspektionen har ikke givet grundlag for revurdering af bankens solvensbehov.

 

Senest opdateret 27-04-2021