Redegørelse om betalingstjeneste- og hvidvaskinspektion i Inpay A/S

21-04-2021

Finanstilsynet var i oktober 2020 på inspektion i Inpay A/S. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjeneste- og hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede ledelse og indretning af virksomheden samt virksomhedens organisation på hvidvaskområdet, virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Inpay A/S er et dansk betalingsinstitut med hovedsæde i København, der har tilladelse efter lov om betalinger. Virksomheden udbyder grænseoverskridende onlinebetalinger og pengeoverførsler for andre virksomheder og finansielle institutter.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomhedens forretningsmodel består i at understøtte grænseoverskridende betalinger, men hvor indbetaling sker i et pengeinstitut i ét land, og udbetalingen sker i et pengeinstitut i et andet land, uden at de to institutter foretager betalingen mellem dem. Derudover har Finanstilsynet i vurderingen lagt vægt på, at virksomheden primært har distancekunder, og at virksomheden primært har kunder uden for Danmark og i mange tilfælde uden for EU. Virksomhedens forretningsmodel medfører, at virksomhedens kunder ofte opererer i brancher, som normalt betragtes som høj risiko.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at bestyrelsens forhandlingsprotokoller afspejler de drøftelser, der blev ført på møderne.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden har en procedure med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, herunder at det er fastsat, hvornår direktionen og medarbejdere befinder sig i en interessekonflikt, og at der er en procedure for, hvordan de skal reagere i det tilfælde.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens ansatte kan foretage anonyme henvendelser via virksomhedens whistleblower-ordning, herunder at tydeliggøre overfor virksomhedens ansatte, at henvendelser via ordningen kan foretages anonymt.

Virksomheden får påbud om at have operationelle, skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder.

Virksomheden får en risikooplysning om, at virksomhedens dokumenthierarki indebærer en væsentligt forøget risiko for virksomheden. Virksomheden bør foretage de nødvendige foranstaltninger for at lette overskueligheden og gøre det nemmere for medarbejderne at følge relevante procedurer og arbejdsgange.

Virksomheden får et påbud om at have effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for, herunder at fastsætte passende politikker for hvilke og hvor store risici virksomheden kan og vil påtage sig samt følge op herpå.

Virksomheden får et påbud om at have fyldestgørende interne kontrolprocedurer, herunder at fastsætte operationelle procedurer som gør det klart, hvordan der følges op på manglende overholdelse af forretningsgange, og hvem der er ansvarlig herfor.

Virksomheden får en serviceoplysning om at vurdere, om rollen som CEO kan kombineres med rollen som hvidvaskansvarlig, hvis virksomheden realiserer den planlagte vækst.

Virksomheden får påbud om at revidere sin risikovurdering på hvidvaskområdet, således at den tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, og at den på den baggrund omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves.

Virksomheden får påbud om at sikre, at politikken på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, og indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvorledes virksomheden vil styre og begrænse de risici på hvidvaskområdet, som er konstateret i risikovurderingen.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden undersøger mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

 

Senest opdateret 21-04-2021