Redegørelse om inspektion i Møns Bank A/S (hvidvaskområdet)

09-09-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Møns Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bankens organisation på hvidvask-området, bankens politikker, procedurer og interne kontroller samt kunde-kendskabsprocedurer herunder overvågning af privatkunder og erhvervskunder.

Risikovurdering og sammenfatning

 

Møns Bank A/S er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsom-råde er Møn og Bogø. Banken har derudover filialer i Næstved, Rønnede, Præstø og Vordingborg. Banken har en traditionel forretningsmodel med ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter indenfor bank-, formuepleje- og investeringsområdet.

 

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Banken begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Banken får påbud om at sikre, at den hvidvaskansvarlige har tilstrækkelige resurser til at varetage stillingen som hvidvaskansvarlig.

 

Banken har på baggrund af den i december 2019 gennemførte tværgående off-site inspektion angående bankernes risikovurderinger modtaget påbud om at revidere sin risikovurdering. Banken får i sammenhæng hermed et påbud om at sikre, at bankens politik på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i bankens risikovurdering, fastsætter bankens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan banken skal imødegå risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Banken får påbud om at sikre, at banken identificerer og indhenter tilstrækkelige identitetsoplysninger på juridiske personers reelle ejere med henblik på at sikre et tilstrækkeligt kendskab til kunderne, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

 

Banken får påbud om at sikre, at banken i alle kundeforhold, herunder særligt på højrisikokunder, foretager en vurdering af, og hvor relevant indhenter oplysninger om, forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Banken påbydes at udarbejde og sende en plan for, hvornår og hvordan dette agtes gennemført.

 

Endelig får banken påbud om at opdatere og ajourføre kundekendskabsoplysninger for samtlige kunder i overensstemmelse med hvidvaskloven samt at fastsætte faste intervaller for, hvornår kundekendskabsoplysningerne skal ajourføres og opdateres. Banken påbydes at udarbejde og sende en plan for, hvornår og hvordan dette agtes gennemført.

 

Senest opdateret 09-09-2020