Redegørelse om inspektion i 2020 Finance ApS (tidl. Smartkredit) (hvidvaskområdet)

03-09-2020

Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Smartkredit ApS (nu 2020 Finance ApS). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksom-hedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt driver udlånsvirksomhed.

2020 Finance ApS har været aktiv med forbrugslånsvirksomhed siden marts 2019, og tilbyder mindre forbrugslån til private kunder via internettet. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter og er kun til stede på det danske marked.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansielt produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke indeholder en dokumenteret analyse af virksomhedens risikofaktorer og ikke i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Virksomheden får på den baggrund påbud om, at virksomheden skal revidere sin risikovurdering.

Virksomheden får også påbud om at udarbejde en hvidvaskpolitik, der tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet. Den skal indeholde de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes for at imødegå risiciene for, at den bliver brugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden får påbud om at risikoklassificere sine kunder og sikre, at virksomheden kan godtgøre over for Finanstilsynet, at virksomhedens kendskab til deres kunder er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden løbende ajourfører virksomhedens oplysninger og data omkring sine kunder.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Virksomheden får samtidig påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af sine kunder med henblik på at konstatere, om kundernes adfærd og aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter hos sine kunder, og noterer og opbevarer resultatet af undersøgelserne og senere kan dokumentere de foretagne undersøgelser.

Virksomheden får påbud om at udarbejde forretningsgange vedrørende virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der sker underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) omgående ved viden eller mistanke om, eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der foretages intern kontrol af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav, og at virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger og har forretningsgange til at afgøre, om virksomhedens kunder er politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person.

Virksomheden får samtidig påbud om at sikre, at virksomheden undersøger og har procedurer til at afgøre, om kunder i et igangværende kundeforhold bliver en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, og at videreførelse af forretningsforbindelser med en sådan kunde godkendes af den hvidvaskansvarlige.

 

Senest opdateret 03-09-2020