Redegørelse om inspektion i AIP Management P/S vedr. risikostyring og værdiansættelse

14-09-2020

Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i AIP Management P/S, der har en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”).

Inspektionen omhandlede selskabets risikostyring og værdiansættelse af underliggende aktiver. Dette indebar blandt andet en gennemgang af politikker og forretningsgange, samt selskabets udførelse af de respektive opgaver og ansvarsfordelingen forbundet hermed. Der var særligt fokus på selskabets værdiansættelsesmodel, herunder på de input og antagelser, som ligger til grund for værdiansættelsen, og de usikkerheder, der er forbundet hermed.

Sammenfatning og risikovurdering

Forretningsmodellen i AIP Management P/S baserer sig på forvaltning af alternative investeringsfonde (”AIF’er”), som investerer i forskellige infrastrukturaktiver, herunder hav- og landvindmølleparker, samt gas- og biomassekraftværker. Selskabet forvalter på nuværende tidspunkt fem alternative investeringsfonde, der markedsføres til danske pensionskasser, med investeringsaktiver for ca. 26 mia. kr. samlet.

Finanstilsynet gennemgik politik og forretningsgange på risikostyringsområdet. Selskabet angiver på overordnet vis relevante risikoområder, men beskrivelserne er hverken uddybet eller konkretiseret i forhold til de underliggende aktivtyper, som fondene investerer i.

Endvidere har selskabet ikke fastsat konkrete risikogrænser for de relevante risikoområder. Derved er der en risiko for, at selskabet ikke i tilstrækkeligt omfang kan overvåge og styre de identificerede risici i AIF’erne og dermed ikke i tide kan reagere på en uhensigtsmæssig udvikling. 

Selskabet fik derfor påbud om, at bestyrelsen skal identificere de relevante risici, som de forvaltede fonde udsættes eller kan blive udsat for og fastsætte risikogrænser herfor samt at bestyrelsen skal modtage en rapportering om overholdelsen af de fastsatte risikogrænser.

Finanstilsynet gennemgik politik, forretningsgange og metoder for selskabets værdiansættelse af de underliggende aktiver med særligt fokus på en havvindmøllepark. For risiko- og porteføljestyringen er det vigtigt, at alle nye væsentlige markedsinformationer, herunder risikopræmier, løbende inddrages i værdiansættelsen. Det er ikke i tilstrækkelig grad sket for hhv. markedsrisikopræmien og illikviditetspræmien, der er centrale parametre i fastsættelsen af afkastkravet. Dermed er der en risiko for, at værdiansættelsen ikke i tilstrækkelig høj grad afspejler de aktuelle markedspriser og risikopræmier, hvorfor den kan blive tidsforskudt og dermed være på bagkant af de faktiske markedsforhold.

Selskabet fik derfor påbud om at sikre, at aktiverne, som fondene investerer i, værdiansættes retvisende og hensigtsmæssigt, herunder at nye relevante informationer løbende inddrages i værdiansættelsen.


Senest opdateret 14-09-2020