Vurdering af et bestyrelsesmedlems egnethed og hæderlighed

06-10-2020

Finanstilsynet har vurderet, at et bestyrelsesmedlem i flere finansielle virksomheder opfylder kravene til egnethed og hæderlighed efter § 64 i lov om finansiel virksomhed, § 57 i lov om investeringsforeninger m.v. samt § 4, stk. 1, nr. 5, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Resumé af Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, som følge af dens principielle karakter. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af personens tidligere adfærd som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab. Forsikringsselskabet foretog bl.a. en investering i en anden finansiel virksomhed. Beslutningen om at investere blev efter Finanstilsynets vurdering foretaget på et utilstrækkeligt grundlag. Investeringen blev efterfølgende rullet tilbage i en række komplekse transaktioner. Efter forløbet var værdien af forsikringsselskabets investeringsaktiver, der lå til sikkerhed for forsikringstagernes interesser, betydeligt lavere.

Finanstilsynet vurderer, at selvom investeringsbeslutningen hvilede på et utilstrækkeligt grundlag, var personen under de konkrete omstændigheder blevet betrygget i den og flere andre beslutninger, der efterfølgende blev truffet i selskabet. I vurderingen har Finanstilsynet lagt vægt på den viden og de informationer som personen besad, da beslutningerne blev truffet. Finanstilsynet har i sin vurdering også inddraget en række aktive handlinger, som personen foretog sig, mens personen sad i bestyrelsen.

Derfor er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der ikke er grund til at antage, at personen ikke fremover vil kunne varetage hvervene som bestyrelsesmedlem på en forsvarlig måde.


Senest opdateret 06-10-2020