Redegørelse om inspektion i Interdan Leasing A/S (hvidvaskområdet)

21-10-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Interdan Leasing A/S.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af privat- og erhvervskunder samt virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden driver leasingvirksomhed og tilbyder bl.a. flexleasing og sale and lease back. Virksomheden henviser kunder, som ønsker en splitleasingaftale til Dansk Splitleasing, og virksomheden har oplyst, at sale and lease back sker yderst sjældent, hvorfor virksomhedens primære forretning bygger på flexleasing. Virksomheden tilbyder leasing af biler til privat- såvel som erhvervskunder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at leasingvirksomhed generelt anses for at have en øget iboende risiko for at blive udnyttet til terrorfinansiering. Omvendt består virksomhedens kunder primært af kunder bosat i Danmark, som er fysisk til stede hos virksomheden ved etableringen af kundeforholdet, og virksomheden modtager ikke kontantbetalinger.
På baggrund af inspektionen er der flere områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om, at virksomhedens risikovurdering skal revideres, så den i tilstrækkeligt omfang indeholder en dokumenteret analyse af virksomhedens risikofaktorer og behandler risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får endvidere påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne blandt andet tydeligt omfatter en identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomhedens forretningsmodel medfører, principperne for risikostyring samt hvilke risikoområder, virksomheden opererer inden for. Politikken skal afspejle virksomhedens konkrete risikoprofil herunder virksomhedens forretningsmodel og virksomhedens risikovurdering.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens kunders identitetsoplysninger kontrolleres på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger, som virksomheden har indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. Herunder skal virksomheden indhente oplysninger om juridiske kunders reelle ejere.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden kan godtgøre over for Finanstilsynet, at virksomhedens kendskab til sine kunder er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at virksomheden løbende ajourfører virksomhedens oplysninger og data vedrørende alle sine kunder.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at den foretager skærpede kundekendskabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er en øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden får ligeledes påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af virksomhedens kunder med henblik på at sikre, at kundernes adfærd og aktiviteter er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunderne.

Virksomheden får påbud om at revidere virksomhedens forretningsgange vedrørende undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter hos sine kunder og noterer og opbevarer resultatet af undersøgelserne, og at virksomheden kan dokumentere dette.

Virksomheden får påbud om at sikre, at der foretages intern kontrol af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav, og virksomheden kan dokumentere de foretagne kontroller.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om virksomhedens kunder er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden får endvidere påbud om at sikre, at virksomheden har procedurer til at afgøre, om kunder i et igangværende kundeforhold bliver en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, og at videreførelse af forretningsforbindelser med en sådan kunde godkendes af den hvidvaskansvarlige.

 

Senest opdateret 21-10-2020