Finanstilsynets vurdering af genoprettelsesplan, påbud om tegningsstop og påbud om nedskrivning af tilgodehavender – Gefion Insurance A/S

26-03-2020

Finanstilsynet har vurderet, at Gefion Insurance A/S’ genoprettelsesplan ikke kan godkendes henset til, at der ikke er tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet vil være i stand til at sikre nuværende og kommende forsikringstagere tilstrækkeligt, jf. § 248 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at foretage et øjeblikkeligt og fuldstændigt stop for tegning af forsikringer, inkl. fornyelser af eksisterende forsikringer, jf. § 350, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har desuden påbudt selskabet at nedregulere dagsværdien af tilgodehavender hos tre af selskabets agenter, jf. § 49 i regnskabsbekendtgørelsen og artikel 7-16 i Solvens II-forordningen, jf. § 2, stk. 1, i værdiansættelsesbekendtgørelsen.

Gefion Insurances forretningsmodel er baseret på at udøve virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i forskellige lande inden for EU, hvor størstedelen af forsikringsdriften, herunder indtegning af policer og skadesbehandling, er outsourcet til lokale agenter. Selskabet tegner primært bilforsikringer til private og mindre erhvervsvirksomheder og fokuserer på nicheområder i de enkelte lande. Selskabet genforsikrer løbende hovedparten af den indtegnede risiko.

Den 28. november 2019 påbød Finanstilsynet Gefion Insurance at udarbejde en genoprettelsesplan, da Gefion Insurance ikke længere opfyldte solvenskapitalkravet. Genoprettelsesplanen skal føre til, at solvenskapitalkravet er opfyldt inden for 6 måneder.

Finanstilsynet har vurderet, at selskabets genoprettelsesplan ikke vil føre til, at selskabet bliver genoprettet inden for fristen på 6 måneder, og Finanstilsynet har derfor ikke godkendt selskabets genoprettelsesplan.

Finanstilsynet vurderer således, at forholdene omkring Gefion Insurances økonomiske situation indebærer, at der ikke er tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet vil være i stand til at sikre nuværende og kommende forsikringstagere tilstrækkeligt. Finanstilsynet vurderer på den baggrund, at det af hensyn til beskyttelsen af forsikringstagernes interesser er nødvendigt at påbyde Gefion Insurance at foretage et øjeblikkeligt og fuldstændigt stop af tegning af forsikringer, inkl. fornyelse af eksisterende forsikringer.

Tegningsstoppet opretholdes, indtil selskabet har indsendt dokumentation for, at selskabet opfylder solvenskapitalkravet, eller at Finanstilsynet har godkendt en af selskabet indsendt genoprettelsesplan.

Desuden har Finanstilsynet påbudt Gefion Insurance straks at nedregulere dagsværdien af forsikringsselskabets tilgodehavender for ikke-afregnet kommission hos tre af selskabets agenter på grund af agentenes økonomiske situation. Hvad angår et af tilgodehavenderne, kan Gefion Insurance udelade indregning af værdiforringelsestab, hvis selskabet kan dokumentere, at agenten ikke har væsentlige økonomiske vanskeligheder. Finanstilsynet har yderligere påbudt Gefion Insurance at sikre, at det har en god regnskabsmæssig praksis og at der er fornøden dokumentation for selskabets aktiviteter.

Læs afgørelsen: Finanstilsynets vurdering af Gefion Insurance A/S’ genoprettelsesplan
Læs afgørelsen: Påbud om tegningsstop (Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at Gefion Insurance A/S har indbragt afgørelsen om påbud om tegningsstop for Erhvervsankenævnet. I denne forbindelse har selskabet anmodet Erhvervsankenævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Erhvervsankenævnet har ved delkendelse af 16. juni 2020 truffet afgørelse om ikke at tillægge klagen opsættende virkning).

Gefion Insurance A/S har den 29. juni 2020 ophævet klagen under henvisning til, at selskabet træder i likvidation. Erhvervsankenævnet har herefter afsluttet sagen.


Læs afgørelsen: Afgørelse om påbud om at nedregulere dagsværdien af tilgodehavender hos A, B og C

Spørgsmål og svar til forsikringskunder

 

Spørgsmål

Svar

1. Hvem er Gefion Insurance og hvad er der sket?

Gefion Insurance er et forsikringsselskab, der opererer i Danmark og har tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i Sverige, Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Norge, Rumænien og Storbritannien. Gefion Insurance havde desuden tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i Tyskland indtil ultimo juni 2019 og i Polen indtil 25. marts 2020.

Finanstilsynet påbød den 24. marts 2020 Gefion Insurance at indføre et tegningsstop. Gefion Insurance fortsætter driften, således at eksisterende policer stadig er gældende. Selskabet tegner dog ikke nye forsikringer eller fornyr eksisterende policer.

Finanstilsynet understreger, at Gefion Insurance fortsætter driften, og eksisterende policer gælder stadig.

2. Hvorfor har Finanstilsynet påbudt Gefion Insurance et øjeblikkeligt og fuldstændigt tegningsstop? Finanstilsynet vurderer, at forholdene omkring Gefion Insurance økonomiske situation indebærer en betydelig risiko for, at selskabet fremadrettet ikke vil kunne opfylde solvenskapitalkravet, hvilket vil kunne have negativ betydning for forsikringstagerne. Finanstilsynet følger situationen i Gefion Insurance tæt. Finanstilsynet understreger, at Gefion Insurance fortsætter driften, og eksisterende policer gælder stadig.
3. Er min police stadig gyldig?  Gefion Insurance fortsætter driften og eksisterende policer er stadig gældende. Gefion Insurance fortsætter med at udbetale til skader i henhold til allerede indgåede forsikringsaftaler.
Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.
4. Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre?  Alle skader skal fortsat anmeldes til Gefion Insurance eller til den agent, der står for skadesbehandlingen. 
5. Jeg har lige modtaget et fornyelsestilbud, må jeg tage imod dette tilbud?  

Gefion Insurance har informeret Finanstilsynet om, at fornyelsestilbud, der endnu ikke er accepteret, vil ikke længere være gældende i det omfang, at det er tilladt under den gældende lovgivning. Hvis et fornyelses tilbud ikke kan tilbagetrækkes, opfordres forsikringstagere til at overveje Gefion Insurances nuværende situation før de fornyer deres police.

Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police i forbindelse med modtaget fornyelsestilbud, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent.

6. Min motorforsikring udløber snart. Bliver den fornyet automatisk? 

Fra den 24. marts 2020 må Gefion Insurance ikke længere forny eksisterende policer. Kunder, der har en motorforsikring hos Gefion Insurance, der udløber snart, skal derfor sørge for, at tegne de ønskede forsikringer hos et andet forsikringsselskab, når deres egen police udløber.

Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police i forbindelse med modtaget fornyelsestilbud, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent. 

7. Kan jeg stadig få udbetalt min erstatning?  

Gefion Insurance fortsætter driften og eksisterende policer er stadig gældende.

Alle skader skal fortsat anmeldes til Gefion Insurance eller til den agent, der står for skadesbehandlingen. 

8. Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Gefion Insurance?  Man kan se navnet på sit forsikringsselskab på policen. Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent. 
9. Kan jeg opsige min police?  Det kommer an på forsikringsbetingelserne til den enkelte police. Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent. 
10. Kan jeg ændre i min police, f.eks. hvis jeg vil forhøje min forsikringssum eller har skiftet bil?  Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabets agent, hvis policen er købt gennem en agent. 
11. Hvor lang tid gælder min police, hvis den har månedlig præmiebetaling?   Månedlig præmiebetaling svarer ikke til at forny sin police hver måned. Dækningsperioden fremgår af din police.
Nuværende forsikringstagere i Gefion Insurance, der har spørgsmål til deres police, skal tage direkte kontakt til Gefion Insurance eller selskabet agent, hvis policen er købt gennem en agent. 
12. Hvordan er jeg stillet, hvis Gefion Insurance går konkurs?  Selskabet er ikke gået konkurs. Men generelt er det sådan, at hvis et dansk forsikringsselskab går konkurs, vil du være dækket af Garantifonden for Skadesforsikring, hvis der er tale om forsikringer, der dækker risici i Danmark. Vær opmærksom på, at skader skal anmeldes til Fonden inden for 4 uger efter at selskabet er gået konkurs, for at være dækket af Fonden. På Garantifondens hjemmeside www.skadegarantifonden.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan du er stillet, hvis et selskab går konkurs, herunder hvilke policetyper, som er dækket af Fonden. 

Senest opdateret 26-03-2020