Redegørelse om inspektion i Domus Forsikring

16-03-2020

Finanstilsynet var i oktober og november 2019 på ordinær inspektion i Domus Forsikring A/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.

Finanstilsynet har på baggrund af mængden af påbud af styringsmæssig karakter meddelt selskabet, at Finanstilsynet forventer, at bestyrelsen og direktionen har fokus på at sikre, at selskabets ledelsesstrukturer rettes op, så driften sker inden for rammerne af den finansielle regulering.

Sammenfatning og risikovurdering

Domus Forsikring fik tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed den 2. november 2018. Selskabet sælger ejerskifte- og byggeskadeforsikringer på ejendomme beliggende i Danmark.

Selskabets drift er outsourcet til Frida Forsikring Agentur, som varetager policedistribution, policeadministration og skadebehandling.

Selskabet og Frida Forsikring Agentur har samme ejerkreds og bestyrelse, og samtidig indtager ledelsen i Domus Forsikring tilsvarende ledelsesposter hos Frida Forsikring Agentur.

Solvensopgørelse
Selskabet modtog påbud om at opgøre sit solvenskapitalkrav korrekt, da selskabet bl.a. ikke opgjorde modulerne for skadesforsikring-, skadesforsikringskatastrofe- og modpartsrisiko korrekt. Endvidere fik selskabet påbud om at undlade at anvende justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelse af solvenskapitalkravet.

Risikostyringsfunktionen
Finanstilsynet konstaterede adskillige fejl ved risikostyringsfunktionens arbejde og påbød derfor selskabet at sikre en tilstrækkelig effektiv risikostyringsfunktion.

Ledelsessystemet
Finanstilsynet fandt, at der var uoverensstemmelse imellem bestyrelsens besluttede grænser på investerings- og forsikringsområdet og de grænser, som fremgik af aftaler med eksterne parter. Direktionen modtog derfor påbud om at sikre tiltrækkelige kontroller og rapportering. Bestyrelsen modtog endvidere påbud om at sikre, at direktionen varetager sine opgaver på betryggende måde.

Finanstilsynet konstaterede, at mange af selskabets politikker var mangelfulde. Selskabet modtog derfor påbud om at opdatere politikkerne.

Selskabets revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog derfor et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

Hensættelser
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde medtaget de nødvendige omkostninger i opgørelse af selskabets erstatningshensættelser, at selskabet ikke anvendte en Solvens II metode til opgørelse af risikomargin og at selskabet ikke justerede genforsikringsandelene af bruttohensættelserne for modpartsrisiko. Endvidere diskonterede selskabet ikke hensættelserne. Selskabet modtog derfor påbud om at rette op på forholdene. 

Finanstilsynet vil udtage tilstrækkeligheden af selskabets hensættelser til særskilt undersøgelse efter inspektionen.

Outsourcing af nøglefunktioner
Domus Forsikring har outsourcet intern audit- og aktuarfunktionen til ekstern leverandør. Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde identificeret og egnethed- og hæderlighedsvurderet de personer, der udfører funktionernes opgaver hos outsourcingleverandøren, og selskabet modtog derfor påbud herom.

Årsrapport
Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke på tilstrækkelig vis havde redegjort for, at de nødvendige overvejelser var foretaget i overensstemmelse med regnskabsreglerne for indregning af udskudt skatteaktiv i årsrapporten for 2018. Selskabet modtog derfor påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende information, hvori selskabet undlader at indregne det udskudte skatteaktiv i årsrapporten for 2018.

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 155 pct. ved udgangen af 4. kvartal 2019. Denne solvensdækning indeholder ikke effekten af de påbud, Finanstilsynet har givet i forbindelse med inspektionen, og som forventes at påvirke solvensdækningen negativt.

Senest opdateret 16-03-2020