Redegørelse om inspektion i Bedre Kredit ApS (hvidvaskområdet)

16-03-2020

Finanstilsynet var den 13. september 2019 på inspektion i Bedre Kredit ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privat- og erhvervskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden tilbyder forbrugerkreditter på mellem 500 og 10.000 kr. til privatkunder bosiddende i Danmark, og modtager ikke kontantbetalinger.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansielt produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke i tilstrækkelig omfang indeholder en dokumenteret analyse af virksomhedens risikofaktorer, og ikke i tilstrækkeligt omfang behandler risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til finansiering af terrorisme. Virksomheden får derfor påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

Virksomheden får påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik således, at politikken tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden indhenter identitetsoplysninger på alle virksomhedens kunder, og at virksomheden kontrollerer kundernes identitetsoplysninger ved en pålidelig og uafhængig kilde.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med virksomhedens kunder, herunder at oplysninger om kunden løbende ajourføres.

Virksomheden får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder om nødvendigt at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

Endelig får virksomheden en påtale for ikke at have haft skriftlige forretningsgange for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering før 28. januar 2019.

 

Senest opdateret 16-03-2020