Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark

12-05-2020

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Realkredit Danmark A/S.Inspektionen omfattede en gennemgang af overvågningen af LTV (lånetsstørrelse sat i forhold til ejendommens værdi), restance- og nedskrivningsområdet,store lån og operationelle risici samt generel ledelse og styring (governance),herunder koncernforhold og brug af outsourcing.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Realkredit Danmark A/S har outsourcet væsentlige dele af sine aktivitetsområder til Danske Bank A/S. Finanstilsynet vurderer, at konstruktionen har indbyggede organisatoriske svagheder, der i udgangspunktet kan kompromittere de etablerede forsvarslinjers uafhængighed. Realkredit Danmark A/S har i et vist omfang søgt at kompensere herfor, men Finanstilsynet vurderer overordnet set, at der er behov for at revurdere organiseringen og håndteringen af risici som følge af den betydelige outsourcing. Ligeledes vurderer Finanstilsynet, at det kontraktuelle grundlag, som outsourcingen baserer sig på, er utilstrækkeligt, ligesom visse outsourcingordninger skal anses for at være outsourcing af væsentlige aktivitetsområder med de forøgede krav, der stilles hertil i form af overvågning, kontrol etc.

 

På den baggrund fik Realkredit Danmark A/S påbud om, at visse outsourcingkontrakter skal anses for at være outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, og skal behandles i overensstemmelse med reglerne herfor, ligesom de indgåede outsourcingkontrakter generelt skal udbygges med kravene til de opgaver, pligter, kontroller og rapporteringer, som Danske Bank A/S skal levere. Realkredit Danmark A/S fik ligeledes påbud om at præcisere opgavevaretagelsen i tilknytning til outsourcing i form af funktionsbeskrivelser og forretningsgange.

 

Realkredit Danmark A/S har i sin helhed outsourcet compliancefunktionen. Finanstilsynet konstaterer, at der ikke er udøvet compliance på alle områder i Realkredit Danmark A/S, ligesom compliancefunktionen udfører kontrolopgaver i form af kontrol af adgangsrettigheder. Finanstilsynet vurderer, at compliancefunktionen i forhold til den opgave ikke kan være en uafhængig funktion i 2. forsvarslinje. Realkredit Danmark A/S fik derfor påbud om, at der i regi af Realkredit Danmark A/S udpeges en complianceansvarlig, der sikrer, at der udøves compliance på alle områder, ligesom compliancefunktionen ikke må udføre opgaver, der kompromitterer compliancefunktionens uafhængighed.

 

Finanstilsynet konstaterede, at Realkredit Danmark A/S i sin LTV-overvågning ikke opdaterer dagsværdien af lånet i beregningen af kravet til supplerende sikkerhed, før der er kommet en opdateret vurdering af den bagvedliggende ejendom. Realkredit Danmark A/S’ metode til at fastsætte størrelsen af kravet til supplerende sikkerhed opfanger derved ikke løbende stigninger i lånets LTV på bagrund af stigninger i lånets dagsværdi. Realkredit Danmark A/S fik derfor påbud om løbende at opgøre sikkerhedsgrundlaget for de udestående særligt dækkede realkreditobligationer korrekt.

 

Realkredit Danmark A/S havde pr. ultimo 2019 opgjort sit solvensbehov til 10,4 pct. Den faktiske solvens udgjorde 31,1 pct., som foruden solvensbehovet skulle dække bufferkrav på i alt 6,5 pct.

 

Senest opdateret 12-05-2020