Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Sydbank A/S og Sydbank Koncern

28-05-2020

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelsen af kapitalgrundlag for Sydbank A/S og Sydbank Koncernen. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2019.

 

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang instituttets kapitalopgørelse er i overensstemmelse med gældende regler.

 

Inspektionen viste, at banken foretager køb og salg af egne kapitalinstrumenter fra bankens handelsbeholdning. Banken havde i den forbindelse ikke indhentet den fornødne forudgående tilladelse fra Finanstilsynet til køb af egne kapitalinstrumenter, og banken har derfor fået påbud om at rette op på dette forhold. Efterfølgende har banken anmodet om og fået Finanstilsynets tilladelsen til at foretage tilbagekøb af egne aktier inden for en fastsat ramme.

 

Banken har i marts 2019 solgt 33 pct. af aktierne i det hidtil 100 pct. ejede datterselskab Syd Fund Management A/S. Denne minoritetsinteresse er opgjort til ca. 36 mio. kr., hvilket svarer til mindre end 0,1 pct. af koncernens risikovægtede eksponeringer. Banken har indregnet denne minoritetsinteresse fuldt ud i kapitalgrundlaget for Sydbank Koncern. Minoritetsinteressen kan dog ikke tælles med. Der er tale om en mindre væsentlig fejl, som banken har tilkendegivet at ville rette.

 

Senest opdateret 28-05-2020