Redegørelse om inspektion i Broager Sparekasse

29-05-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Broager Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen er et lokalt pengeinstitut, der baserer sig på traditionel indlåns- og udlånsvirksomhed med hovedvægt på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner.

 

Sparekassens forretningsmodel er under pres. Indlånsoverskuddet er stort og det lave rentemiljø kombineret med en høj konkurrence samt faldende udlånsvækst giver udfordringer. Hertil kommer, at basisindtjeningen er presset grundet fortsat stigende driftsomkostninger, herunder stigende omkostninger til personale samt IT. Basisindtjeningen er ikke tilstrækkelig til at kunne dække almindelige nedskrivninger eller sikre opsparing til de kommende kapitalkrav.

 

Sparekassens udlånsportefølje har en høj andel af privatkunder. Sparekassen ønsker at ekspandere inden for erhvervsområdet, hvilket stiller store krav til kreditstyring, organisatorisk set-up og vidensniveau.

 

Sparekassen fik påbud om at tilrette sin kreditpolitik, så de faktisk påtagne risici stemmer overens med den ønskede risikoappetit. Sparekassen fik påbud at forbedre sine interne kreditkontroller, samt sikre dokumentationen heraf. Finanstilsynet fandt herudover, at dokumentationen af beslutningsgrundlag for bevilling af udlån - herunder vurdering af likviditetsskabelsen og tilbagebetalingsevnen - skulle forbedres.

 

Finanstilsynet gennemgik som led i inspektionen 109 eksponeringer svarende til ca. 25 procent af den samlede udlånsmasse ultimo september 2019. Gennemgangen resulterede i mernedskrivninger for ca. 1 mio. kr.

 

Sparekassens solvensbehov er efter inspektionen øget fra 10,5 pct. til 11,7 pct. som følge af et øget tillæg for store kunder med finansielle problemer.

 

Sparekassen har styrket sit kapitalgrundlag i 2019, men skal fortsat bevare fokus på at styrke kapitalen. Herudover skal sparekassen revurdere sin kapitalmålsætning og underbygge samt dokumentere den valgte målsætning.

 

Senest opdateret 29-05-2020