Redegørelse om inspektion i Tryg Forsikring

15-06-2020

Finanstilsynet var i april 2018 på ordinær inspektion i Tryg Forsikring A/S.

 

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem. Selskabets interne model var ikke omfattet af inspektionen.

 

Den offentlige afmelding sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til inspektionen i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.  

Sammenfatning og risikovurdering

Tryg Forsikring er Danmarks største skadesforsikringsselskab. Selskabet driver også grænseoverskridende virksomhed via fillialetablering i Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Østrig og Holland. Selskabet tilbyder forsikringer til privatpersoner, erhverv- og industrivirksomheder. Selskabet distribuerer sine forsikringer via egne assurandører, partneraftaler, agenter og mæglere. Filialerne i Finland, Tyskland, Østrig og Holland tegner udelukkende kredit- og garantiforsikringer.

 

Solvensopgørelse

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet anvender gennemsigtighedsmetoden på sit ejendomsselskab, når selskabet opgør sit solvenskapitalkrav. Selskabet fik påbud om ikke at bruge gennemsigtighedsmetoden på sit ejendomsselskab, når selskabet opgør sit solvenskapitalkrav.

 

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet klassificerede sine ejerskifte- og sælgeransvarsforsikringer forkert. Selskabet fik påbud om at klassificere de nævnte forpligtelser i solvens II-branchen ”almindelig ansvar”, når selskabet opgør sit solvenskapitalkrav.

 

Under inspektionen blev Finanstilsynet opmærksom på, at Tryg Forsikring stresser sine eksponeringer mod reassurandører, der tilhører samme koncern, separat i modulet for modpartsrisiko i standardformlen, når selskabet opgør sit solvenskapitalkrav. Selskabet fik påbud om at stresse eksponeringer mod reassurandører, der tilhører samme koncern, samlet i modulet for modpartsrisiko.

 

Ledelsessystemet

Finanstilsynet fandt, at rapporten fra aktuarfunktionen ikke indeholdt en beskrivelse af alle de opgaver, som aktuarfunktionen havde udført. Selskabet modtog derfor et påbud om at sikre, at der fremadrettet udarbejdes en rapport fra aktuarfunktionen, som dokumenterer udførelsen af alle funktionens opgaver.

 

Under inspektionen blev Finanstilsynet opmærksom på, at Tryg Forsikring havde udarbejdet en forretningsgang for værdiansættelsesproceduren for aktiver og passiver. Reglerne siger, at der skal udarbejdes en politik for området, som skal godkendes af bestyrelsen. Tryg Forsikring fik derfor påbud om at udarbejde en politik for værdiansættelsesproceduren for aktiver og passiver

 

Tryg Forsikrings revisionsudvalg har faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

 

 

Outsourcing

Finanstilsynet har udtaget selskabets aftaler om salg af forsikringer og skadebehandling til en særskilt undersøgelse af, om aftalerne enkeltvis eller tilsammen udgør outsourcing af en kritisk eller vigtig operationel funktion eller aktivitet.

 

Solvens

Tryg Forsikring A/S havde en solvensdækning på 164 pct. ved udgangen af 4. kvartal 2019.

 

Senest opdateret 15-06-2020