Påtale til Danske Bank A/S for mangler i offentliggørelsen af prisstillelser for obligationer

02-06-2020

Finanstilsynet har den 27. maj 2020 påtalt, at Danske Bank har overtrådt artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (MiFIR) ved ikke at have offentliggjort visse bindende prisstillelser for obligationer.

Danske Bank er systematisk internalisator i visse obligationer, dvs. Danske Bank udfører kundeordrer om køb eller salg af disse obligationer via handler med sin egenbeholdning.

 

Danske Bank skal derfor overholde visse krav om førhandelsgennemsigtighed i de obligationer, hvori den er systematisk internalisator. Det indebærer bl.a., at Danske Bank skal offentliggøre de købs- og salgspriser for værdipapirer (prisstillelser), som Danske Bank tilbyder sine kunder. Formålet med offentliggørelseskravene er at sikre bedre prisdannelse og investorbeskyttelse og at ligestille handel igennem systematiske internalisatorer med handel på markedspladserne.

 

Danske Bank underrettede den 29. oktober 2019 Finanstilsynet om, at der i perioden fra 3. januar 2018 til december 2019 har været mangler i bankens offentliggørelse af prisstillelser for obligationer, hvori Danske Bank har ageret systematisk internalisator. De manglende offentliggørelser skyldtes en ukomplet registrering af Danske Banks afgivne prisstillelser ved anmodninger om prisstillelser fra kunder modtaget igennem bankens filialer.

 

Danske Bank har dermed overtrådt MiFIR, artikel 18, stk. 1, der tilsiger, at et selskab, der agerer systematisk internalisator i likvide obligationer, er forpligtiget til at offentliggøre bindende prisstillelser, når en kunde anmoder om en prisstillelse, og selskabet indvilliger i at give denne prisstillelse.

Senest opdateret 02-06-2020