Overgangsordning for urealiserede tab og gevinster på finansielle aktiver, der er værdiansat til dagsværdi over anden totalindkomst.

29-06-2020

EU har vedtaget en overgangsordning for kapitalopgørelser i EU forordning nr. 2020/873 af 24. juni 2020 om ændringer til EU Forordning nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investerings-selskaber (CRR). Overgangsordningen i artikel 468 vedrører urealiserede gevinster og tab på finansielle aktiver, der værdiansættes til dagsværdi over anden totalindkomst. Bestemmelsen er gældende fra og med den 27. juni 2020.

Denne orientering er i særlig grad relevant for penge- og realkreditinstitutter og kan være relevant fondsmæglerselskaber, der er omfattet af CRR.

 

Med overgangsordningen kan institutterne beregne et tillæg eller et fradrag til den egentlige kernekapital, svarende summen af akkumulerede urealiserede tab og gevinster siden 31. december 2019 på finansielle aktiver, der værdiansættes til dagsværdi over anden totalindkomst og som udgør en eksponering mod centralregeringer eller mod regionale eller lokale myndigheder, jf. artikel 115, stk. 2, og mod offentlige enheder, jf. artikel 116, stk. 4, bortset fra finansielle aktiver, der er værdiforringede som defineret i appendiks A til bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 ("bilaget vedrørende IFRS 9")

 

Institutter, der ønsker at anvende denne overgangsordning skal orientere Finanstilsynet herom senest 45 dag forud for indberetningsfristen for den kapitalopgørelsen, som overgangsordningen første gang skal anvendes på.

 

Institutter, der beslutter at anvende overgangsordningen skal genberegne kapitalkrav i henhold til bestemmelsen og er forpligtet til at offentliggøre supplerende nøgletal, beregnet under forudsætning af, at overgangsordningen i art 468 ikke anvendes.

 

Finanstilsynet vil i løbet af sommeren offentliggøre yderligere orientering, hvis der vurderes at være behov for supplerende indberetninger i forbindelse med anvendelse af overgangsordningen.

 

Meddelelse til Finanstilsynet om anvendelse af overgangsordningen i art. 468 skal sendes til finanstilsynet@ftnet.dk mærket: [instituttets navn] Art. 468 overgangsordning.

 

EU-forordning 2020/873 af 24. juni 2020 om ændring af artikel 468 i CRR kan findes her.

Senest opdateret 29-06-2020