Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S

17-07-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en temainspektion i flere institutter med fokus på bankernes markedsrisikostyringsfunktioner og governance vedrørende værdiansættelsesmodeller.

 

For markedsrisikoområdet gennemgik Finanstilsynet de centrale styrings-dokumenter og organiseringen af området, herunder anvendelsen af komitéer. Herudover undersøgte Finanstilsynet, hvilke opgaver der varetages af bankernes markedsrisikofunktioner i anden forsvarslinje. Finanstilsynet lag-de ved inspektionen særlig vægt på ansvarsfordelingen mellem første og anden forsvarslinje, herunder i hvilket omfang risikostyringsfunktionerne i anden forsvarslinje udfordrer risikotagningen i de disponerende enheder, og om der sker tilstrækkelig overvågning af, at bankens markedsrisici er in-den for de grænser, der er fastsat af bestyrelsen og direktionen. Inspektionen havde fokus på governance vedrørende markedsrisici relateret til positioner i handelsbeholdningen.

For værdiansættelsesmodeller har Finanstilsynet ved inspektionen haft fokus på bankernes governance i forhold til at sikre, at værdier opgøres korrekt. Korrekt opgørelse af værdier er afgørende for, om bankernes risici er opgjort korrekt. Inspektionen omfattede ikke de IT-risici, der er forbundet med driften og implementeringen af værdiansættelsesmodellerne.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderede ved inspektionen, at banken samlet set har en risikostyringsfunktion på markedsrisikoområdet, som på passende vis overvåger og forstår udviklingen i bankens markedsrisici. Finanstilsynet vurderede, at bankens risikoafdelinger i anden forsvarslinje har en væsentlig rolle i banken og kan give modspil til de risici, der påtages i første forsvarslinje. Finanstilsynet vurderede dog, at risikostyringsfunktionens meget aktive rolle i organisationen kombineret med manglende præcision i beskrivelsen af rollen medfører, at ansvarsfordelingen mellem bankens første og anden forsvarslinje på nogle områder fremstod uklar. Uklarhed kan føre til, at forsvarslinjerne hver især undervurderer deres ansvar.

I relation til fastsættelse, delegering og fordeling af operationelle grænser på markedsrisikoområdet fik banken derfor påbud om at sikre, at der er en klar, præcis og veldokumenteret ansvarsfordeling mellem første og anden forsvarslinje. Herudover fik banken påbud om at identificere og vurdere eventuelle interessekonflikter i bankens komitéer relevante for markedsrisikoområdet etableret under bestyrelses- og direktionsniveau og via forretningsgange og ligeledes via komitéernes kommissorier sikre, at ansvarsfordelingen mellem første og anden forsvarslinje er klar og veldokumenteret.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens ledelsesrapportering. I relation hertil fik banken påbud om at sikre, at der i rapporteringen til bestyrelsen indgår information om udnyttelsen af bankens væsentligste grænser på markedsrisikoområdet, i tillæg til den rapportering, som bestyrelsen i forvejen modtager om eventuelle overskridelser af grænser.

Inspektionen viste desuden, at bankens compliance funktion ikke har de tilstrækkelige metoder og procedurer, der kan identificere og reducere compliancerisici i relation til markedsrisikoområdet, herunder værdiansættelsesmodeller. Banken fik derfor påbud herom. 

Danske Bank A/S har pr. 31. december 2019 opgjort det individuelle solvensbehov til 12,7 procent. Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det opgjorte solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 17-07-2020