Redegørelse om inspektion i Langå Sparekasse (hvidvaskområdet)

13-07-2020

Finanstilsynet var i november 2019 på inspektion i Langå Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekend-skabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

 

Sparekassen er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Midtjylland. Sparekassen har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investering-, pensions- og forsikringsområdet. Sparekassens kunder er fordelt med ca. 75% privatkunder og ca. 25% erhvervskunder. Sparekassen havde ultimo 2019 28 fuldtidsansatte og en balance på ca. 1,2 mia. kr. og er kategoriseret som et pengeinstitut i gruppe 3.

 

Sparekassen har oplyst, at den generelt er tilbageholdende med at optage kunder udenfor sit primære markedsområde, ligesom sparekassen lægger vægt på, at kunder kun onboardes ved personligt fremmøde.

 

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Sparekassen begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

 

På baggrund af inspektionen har en række områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at der er tilstrækkelig uafhængighed mellem compliancefunktionen og den hvidvaskansvarlige, samt at sikre, at medarbejdere, der er involveret i compliancefunktionen, ikke deltager i leveringen af de tjenesteydelser eller udførelsen af de aktiviteter, som compliancefunktionen efterfølgende skal kontrollere.

 

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens risikovurdering ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder en identificering og vurdering af den iboende risiko for, at sparekassen kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder er risikovurderingen ikke underbygget med relevante oplysninger, og den tager ikke udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger. Sparekassen får på den baggrund påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassens politik på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i sparekassens risikovurdering, fastsætter sparekassens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan sparekassen skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

Sparekassen får påbud om at tilrette forretningsgangene, således at disse er i overensstemmelse med den gældende hvidvasklov, og at de behandler sparekassens risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger og screening af medarbejdere.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen udarbejder skriftlige forretningsgange for, hvordan sparekassen med passende hyppighed vil foretage interne kontroller, der sikrer, at sparekassen effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, samt at der foreligger dokumentation for sparekassens udførte interne kontroller.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen udfører tilstrækkelige interne kontroller af risikostyringen, noteringspligten, underretningspligten, opbevaring af kundeoplysninger samt screening af medarbejdere.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen indhenter identitetsoplysninger på alle sparekassens kunder, herunder at der for juridiske personer indhentes oplysninger om reelle ejere, med henblik på at sikre sparekassen et tilstrækkeligt kendskab til kunderne, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen foretager den fornødne overvågning af etablerede forretningsforbindelser med sparekassens kunder, herunder at oplysninger om kunden løbende ajourføres.

 

Sparekassen får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor sparekassen har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder om nødvendigt at indhente oplysninger om midlernes oprindelse.

 

Sparekassen får påbud om at undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der er gennemført i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 og som er komplekse, er usædvanlig store, foretages i et usædvanligt mønster eller ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål, med henblik på at afdække, om nogle af transaktionerne bør underrettes til Hvidvasksekretariatet i henhold til § 26 i hvidvaskloven.

 

Endelig får sparekassen en påtale for ikke i tilstrækkeligt omfang at have underrettet Hvidvasksekretariatet indtil 2018 ved identificering af mistanke om at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 13-07-2020