Påbud om redegørelse for sparekassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter

02-01-2020

Finanstilsynet har i brev af den 10. december 2019 givet Suduroyar Sparikassi P/F et påbud om at fremsende en redegørelse for sparekassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter i henhold til § 349 i lov om finansiel virksomhed.

Redegørelsen har til formål at uddybe og specificere virksomhedens økonomiske forhold og fremtidsudsigter til brug for såvel virksomhedens ledelse som Finanstilsynets tilsynsvirksomhed.

 

Redegørelsen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af virksomhedens økonomiske stilling og en begrundet angivelse af den forventede økonomiske udvikling de kommende år. Heri kan eksempelvis indgå en beskrivelse af virksomhedens indtjening, omkostninger, tabsrisici, hensættelser og udvikling i ind- og udlån.

 

Der skal også i redegørelsen indgå en vurdering af den finansielle virksomheds fremtidsmuligheder med forslag til, hvilke initiativer der bør foretages under hensyn til den forventede, økonomiske udvikling. Dette kan f.eks. være tiltag over for risikofyldte engagementer og foranstaltninger til forbedring af indtjeningen. I redegørelsen vil der endvidere kunne stilles forslag om ændringer i organisationen mv.

 

Sparekassens seneste indberettede indtjeningstal viser, at sparekassen har en lav basisindtjening og en lav tabskapacitet. Finanstilsynet var i juni 2017 på inspektion i sparekassen. En af observationerne ved inspektionen var, at sparekassens basisindtjening var lav. Basisindtjeningen for 2016 var kun 0,2 pct. af sparekassens udlån og garantier før nedskrivninger. Boligudlån med 1. prioritetspant tegner sig for en stor andel af privatkundelånet.

 

Sparekassen lever pr. 30. juni 2019 op til kapitalkravene, men sparekassens kapitalforhold er samtidig spinkle. Sparekassens overdækning i forhold til lovens kapitalkrav er pr. 30. juni 2019 på 2,3 pct. point. I Finanstilsynets kapitalfremskrivninger af sparekassens økonomiske situation i et mildt stress-scenarie vil sparekassen i år 2020 ikke leve op til det kombinerede kapitalbufferkrav og i år 2021 solvensbehovet. Derudover viser kapitalfremskrivningerne, at sparekassen i et hårdt stress-scenarie, svarende til et markant konjunkturtilbageslag, ikke vil kunne opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav i 2020. I det hårde stress-scenarie vil sparekassen i år 2021 ikke leve op til minimumskravet. Sparekassen oplyste i høringssvaret, at sparekassen i november 2019 har foretaget en række kapitalmæssige forbedringer, herunder en aktieemission på 4,7 mio. kr. Sparekassen fremførte også en række driftsmæssige forbedringer, der ventes at give et årsresultat på ca. 2 mio. kr. i 2020.

 

Finanstilsynet finder, at selv med skyldig hensyntagen til de iværksatte tiltag er instituttet indtjeningsmæssigt udfordret og kapitalmæssigt svagt polstret. Dette indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at sparekassen inden for en overskuelig tid ikke vil kunne opfylde lovens kapitalkrav, såfremt en makroøkonomisk tilbagegang i den færøske økonomi materialiserer sig, hvorfor Finanstilsynet finder at der er behov for yderligere tiltag, og derfor påbyder Finanstilsynet sparekassen at udfærdige en redegørelse om sparekassens økonomiske stilling og fremtidsudsigter.

Senest opdateret 02-01-2020