Redegørelse om inspektion i PenSam Bank

24-01-2020

Finanstilsynet var i september 2019 på inspektion i PenSam Bank, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

PenSam Bank henvender sig som udgangspunkt til pensionskunder i PenSam, herunder ansatte på FOA-overenskomst og -aftale og medlemmer af FOA samt disse kundegruppers nærmeste familie. PenSam Bank tilbyder herudover bankprodukter til andre kunder. 

 

Udlånsmassen består næsten udelukkende af privatkunder. Banken er desuden kendetegnet ved en høj koncentration af udlån til andelsboliger, som udgjorde 50 pct. pr. 30. juni 2019. Størstedelen af disse udlån er bevilliget i forbindelse med køb af andelsboliger i Københavnsområdet. Banken er sårbar, hvis der sker lovændringer på andelsboligområdet eller prisfald på ejendomsmarkedet.

 

Bankens indtjening er volatil, og basisindtjeningen er lavere end i sammenlignelige institutter til trods for, at bankens udlånsvækst er højere.

 

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 100 udlån, heraf de 50 største andelsboliglån og de 50 største nye udlån.

 

Kreditgennemgangen viste, at flere udlån havde dårligere bonitet og højere kreditrisiko end identificeret af banken. Banken modtog derfor påbud om at sikre, at klassificeringen opdateres rettidigt, og at relevante risikohændelser og ændringer i nøgletal medfører overvejelser om revurdering af bonitet. Banken fik tillige påbud om at udarbejde en forretningsgang for risikoklassifikation af kunder med angivelse af de karakteristika, der kendetegner kunder med forskellig type bonitet.

 

Finanstilsynet identificerede flere eksempler på manglende stillingtagen til Finanstilsynets vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder (Vækstvejledningen) samt fravigelser heraf. Banken modtog påbud om at sikre, at kundernes økonomi er tilstrækkelig robust.

 

Endvidere konstaterede Finanstilsynet flere tilfælde, hvor en kunde fik bevilget lån til køb af ny bolig før salg af kundens eksisterende bolig. Finanstilsynet gjorde banken opmærksom på den betydelige risiko, det kan indebære for en kunde med to boliger, såfremt der sker et konjunkturskifte i økonomien og/eller en afmatning på boligmarkedet.

 

Bankens kreditpolitik med tilhørende bilag er på visse områder kendetegnet ved at udstikke retningslinjer på et meget overordnet niveau og er ikke tilstrækkelig præcis og målbar, hvilket kan medvirke til en uensartet kreditstyring. Banken fik derfor påbud om at tilpasse kreditpolitikken inklusiv bilag, så den klart og entydigt identificerer og afgrænser de risici, som bestyrelsen ønsker, at banken påtager sig.

 

Inspektionen dannede grundlag for at øge solvensbehovet med 6,2 mio. kr. eller 0,4 procentpoint til 9,5 procent. Stigningen i solvensbehovet udgøres af et øget tillæg for operationelle risici samt et nyt tillæg for kreditspændsrisiko.

 

Senest opdateret 24-01-2020