Redegørelse om inspektion i Lægernes Pension

31-01-2020

Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Lægernes Pension – pensionskassen for læger (herefter Lægernes Pension), hvor fokus for inspektionen var pensionskassens investeringer i illikvid kredit, eksempelvis investeringer i porteføljer af udlån. Inspektionen skete som et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema bliver undersøgt i flere livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Denne redegørelse er den første af flere redegørelser i forbindelse med Finanstilsynets inspektioner med fokus på illikvid kredit.

Inspektionen omfattede pensionskassens organisering og processer for investeringer i forhold til illikvid kredit, herunder pensionskassens stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte illikvide kreditinvesteringer med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis.

Sammenfatning og risikovurdering

Lægernes Pension tilbyder medlemmerne et gennemsnitsrenteprodukt med enten garanteret eller betinget grundlag. Ultimo 2018 havde pensionskassen ca. 45.000 medlemmer og investeringsaktiver for ca. 83 mia. kr.

Illikvide kreditinvesteringer inkl. seniorlån udgjorde ca. 9 pct. af investeringsaktiverne.

Pensionskassens illikvide kreditinvesteringer er primært foretaget via fonde, der indeholder en bred vifte af underliggende investeringer i illikvid kredit.

Finanstilsynet gav pensionskassen påbud om at sikre, at investeringsstrategien og –politikken indeholder tilstrækkelig identifikation og afgrænsning af de risici, som pensionskassen ønsker at påtage sig på området for illikvid kredit, og at bestyrelsen udsteder skriftlige retningslinjer på baggrund heraf.

Bestyrelsen blev endvidere påbudt at fastsætte relevante mål og sammenligningsgrundlag for illikvide kreditinvesteringer til vurdering af opnåede afkast.

Finanstilsynet fandt, at pensionskassen ikke i tilstrækkelig grad inddrager de identificerede strukturelle skift, der er sket på det globale lånemarked, i aktivallokeringen. Pensionskassen fik på den baggrund en risikooplysning om, at der er risiko for, at pensionskassens kreditstrategi og –rammer ikke sikrer bedst mulig varetagelse af forsikringstagernes og de begunstiges interesser.

Finanstilsynet gav endvidere påbud om, at pensionskassen skal sikre, at der sker en tilstrækkelig identifikation af risici, både inden der foretages beslutning om investeringer og løbende efter investeringerne er foretaget, samt at identifikationen af risici dokumenteres og indgår i investeringernes beslutningsgrundlag.

Pensionskassen blev også påbudt at sikre en tilstrækkelig løbende overvågning og rapportering af udviklingen i risici i de illikvide kreditinvesteringer, både for de enkelte investeringer og for den samlede portefølje af illikvid kredit. Endvidere fik pensionskassen påbud om at sikre, at der for de enkelte illikvide kreditinvesteringer sker en tilstrækkelig måling af risici og en vurdering af afkast/risiko-forholdet ved at fastsætte afkastkrav og løbende opdatere disse, og sikre at målingen dokumenteres.

Endeligt fik pensionskassen påbud om at fastsætte rammer for renterisiko, valutarisiko og kreditspændsrisiko, og om at foretage rapportering på alle fastsatte grænser for risici aktuelt og over tid.

 

Senest opdateret 31-01-2020