Redegørelse om inspektion i Lån & Spar Bank A/S (hvidvaskområdet)

22-01-2020

Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Lån & Spar Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken. Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med en væsentlig koncentration i de større danske byer med uddannelsesinstitutioner, herunder særligt i København og omegn.

Banken har foruden dens aktiviteter i Danmark én filial i Sverige. Filialen er en internetbank for svenske privatkunder, primært medlemmer i to faglige organisationer. Samtlige filialens kunder er distancekunder, og der tilbydes ikke fysisk fremmøde for kunder i filialen.

Banken har fokus på privatkunder og tilbyder som udgangspunkt kun indlåns-konti og kreditter til erhvervsdrivende inden for nærmere afgrænsede segmenter, herunder liberale erhverv, kommuner, forsyningsvirksomheder m.fl. Banken anfører, at den generelt er tilbageholdende med at tilbyde ydelser til brancher og sektorer, som ligger uden for den traditionelle kundekreds.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken kun tilbyder produkter til nærmere afgrænsede segmenter af erhvervsdrivende og på sammensætningen af kunder, som primært er bosat i Danmark, og hvoraf en betydelig del er medlemmer af organisationer, som banken har loyalitetskundeaftaler med. Omvendt er banken landsdækkende, udbyder alle traditionelle finansielle produkter og har en filial i Sverige, som alene har distancekunder.

Banken har i de seneste år tilført hvidvaskområdet yderligere ressourcer og har haft fokus på flere områder, herunder særligt udvikling af yderligere scenarier til brug for overvågningen.

På baggrund af inspektionen er der givet et antal tilsynsmæssige reaktioner.

Finanstilsynet konstaterede, at der var personsammenfald mellem bankens hvidvaskansvarlige og den complianceansvarlige. I et pengeinstitut af denne størrelse medfører hensynet til, at compliancefunktionen kan udføre den påkrævede kontrol korrekt og uafhængigt, at der ikke kan være dette person-sammenfald. Banken får på den baggrund påbud om at sikre, at der er den nødvendige uafhængighed.

Banken får påbud om at sikre, at den har tilstrækkelige kontroller, som skal omfatte uafhængig kontrol af risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endelig får banken påbud om at sikre, at dokumenter, data eller oplysninger om privatkunder løbende ajourføres.

 

Senest opdateret 22-01-2020