Redegørelse om inspektion i Købstædernes Forsikring

27-01-2020

Finanstilsynet var i november 2017 på ordinær inspektion i Købstædernes Forsikring, gensidig.

 

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.

 

Den offentlige afmelding sker på et senere tidspunkt end normalt af årsager, der ikke er relateret til inspektionen i selskabet. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene i selskabet kan have ændret sig betydeligt.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Købstædernes Forsikring tegner forsikringer i Danmark til hovedsageligt privatkunder og små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Indtil 31. december 2017 tegnede selskabet arbejdsulykkesforsikringer i co-assurance med Nærsikring A/S. Fra 1. januar 2018 bærer Købstædernes Forsikring den fulde risiko på arbejdsulykkesforsikringsbestanden.

Selskabet har en multidistributionsstrategi, der har til formål at øge indtegningen af privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder. Selskabet har som led i strategien indgået aftaler med forsikringsformidlere, leasingselskaber, bilforhandlere og pengeinstitutter m.fl. om formidling og salg af forsikringer. Endvidere har selskabet indgået aftaler om skadebehandling med enkelte eksterne leverandører.

Selskabet har haft vækst i bruttopræmier på 40 pct. siden 2014 og havde i 2017 samlede bruttopræmier for over 1 mia. kr. Væksten drives i væsentligt omfang af de forsikringsformidlere m.fl., som selskabet har indgået aftale med om formidling og salg af forsikringer.

Hensættelser og solvensopgørelse
Ved gennemgang af selskabets erstatningshensættelser konstaterede Finanstilsynet, at selskabet anvendte det såkaldte G82 dødelighedsgrundlag for mænd forskudt med 10 år til beregning af erstatningshensættelserne til løbende ydelser på selskabets arbejdslykkesforsikringsbestand. Finanstilsynet vurderede, at det anvendte dødelighedsgrundlag ikke kunne underbygges med afsæt i selskabets datagrundlag. Selskabet modtog derfor påbud om at opdatere sit grundlag for den observerede dødelighed til fastsættelsen af erstatningshensættelserne til de løbende ydelser.

Ved gennemgang af selskabets præmiehensættelser og risikomargin konstaterede Finanstilsynet, at selskabet beregnede præmiehensættelser og risikomargin samlet i solvensbalancen. Finanstilsynet vurderede, at risikomargin og det bedste skøn for de forsikringsmæssige hensættelser skulle opgøres særskilt i solvensbalancen. Selskabet modtog derfor påbud om at beregne risikomarginen korrekt.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet i sin værdiansættelse af tilknyttede selskaber i solvensbalancen indregnede immaterielle aktiver i det tilknyttede selskab til en værdi større end nul. Selskabet kunne ikke redegøre for dette og modtog derfor påbud om at værdiansætte sine tilknyttede selskaber i solvensbalancen korrekt.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets volumenmål for fremtidige præmier i opgørelsen af selskabets præmierisiko var sat til nul. Finanstilsynet vurderede, at selskabets volumenmål for fremtidige præmier burde have været større end nul. Selskabet modtog derfor påbud om at opgøre volumenmålet for fremtidige præmier i opgørelsen af selskabets præmierisiko korrekt.

Ledelsessystemet
Finanstilsynet fandt, at rapporten fra aktuarfunktionen ikke indeholdt en beskrivelse af alle de opgaver, som aktuarfunktionen havde udført. Selskabet modtog derfor et påbud om at sikre, at der fremadrettet udarbejdes en rapport fra aktuarfunktionen, som dokumenterer udførelsen af alle funktionens opgaver.

Finanstilsynet konstaterede, at rapporten fra risikostyringsfunktionen ikke havde været forelagt bestyrelsen som led i bestyrelsens vurdering af egen risiko og solvens, da rapporten først var udarbejdet efter bestyrelsens vurdering. Endvidere vurderede Finanstilsynet, at rapporten fra risikostyringsfunktionen var mangelfuld, da den ikke redegjorde nærmere for flere af de risici, som selskabet var eksponeret overfor, herunder bl.a. gennem outsourcede aktiviteter. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at der fremadrettet udarbejdes en rapport fra risikostyringsfunktionen, der opfylder lovgivningens krav hertil, og at rapporten tilgår bestyrelsen som led i bestyrelsens vurdering af egen risiko og solvens.

Selskabet har valgt, at nøglepersonen for aktuarfunktionen også skal være nøgleperson for risikostyringsfunktionen. Finanstilsynet vurderer, at selskabets multidistributionsstrategi og vækst stiller store krav til risikostyringen, og at der er risiko for, at risici ikke bliver tilstrækkeligt identificeret og håndteret. Selskabets beslutning om at bære den fulde risiko på arbejdsulykkesforsikringsbestanden øger kompleksiteten af selskabets forretningsmodel og kravene til den løbende identifikation og håndtering af risici. Risikoen for manglende identifikation og håndtering af risici øges som følge af, at selskabet har valgt at samle henholdsvis risikostyrings- og aktuarfunktionen under én nøgleperson. Selskabet modtog en risikooplysning herom, og Finanstilsynet understregede på inspektionen vigtigheden af, at selskabet har fokus på at sikre et tilstrækkeligt og effektivt kontrolmiljø.  

Ved en gennemgang af rapporter fra compliancefunktionen konstaterede Finanstilsynet, at flere af funktionens planlagte kontroller i 2016 og 2017 ikke var gennemført. Endvidere fremgik det af rapporten fra den interne auditfunktion, at compliancefunktionens dokumentation for gennemførte kontroller var mangelfuld. Selskabet modtog derfor påbud om at sikre, at compliancefunktionen fremadrettet har de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en effektiv compliancefunktion.

Selskabet havde på tidspunktet for inspektionens gennemførelse ikke identificeret selskabets nøgleperson for den interne auditfunktion og modtog derfor påbud om at identificere en nøgleperson for funktionen. 

Købstædernes Forsikrings revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog derfor et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

Outsourcing
Købstædernes Forsikring har outsourcet driften og udviklingen af sit forsikringssystem til eksterne leverandører. Finanstilsynet vurderede, at outsourcingkontrakterne var mangelfulde, og selskabet modtog derfor påbud om at bringe outsourcingkontrakterne i overensstemmelse med reglerne om outsourcing. 

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets politik for outsourcing ikke var behandlet af bestyrelsen siden november 2015. Selskabet modtog derfor påbud om at opdatere selskabets politik for outsourcing. Selskabet modtog endvidere påbud om at udarbejde en politik for værdiansættelsesprocessen.

Finanstilsynet har udtaget selskabets aftaler om salg af forsikringer og skadebehandling til en særskilt undersøgelse af, om aftalerne enkeltvis eller tilsammen udgør outsourcing af en kritisk eller vigtig operationel funktion eller aktivitet.

Solvens
Købstædernes Forsikring, gensidig, havde en solvensdækning på 185 pct. ved udgangen af 3. kvartal 2019.

 

 

Senest opdateret 27-01-2020