Redegørelse om inspektion i Kaah Online I/S (hvidvaskområdet)

28-01-2020

Finanstilsynet var i januar 2018 på inspektion i Kaah Online I/S (herefter virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede særligt virksomhedens risikovurdering, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har siden den 11. marts 2015 haft en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester i Danmark, jf. lov om betalinger (pengeoverførselsvirksomhed).

 

Virksomheden ejes af Ahmed Hassan Hirsi og Deeq Noor Kadiye med 50% hver og driver pengeoverførselsvirksomhed hovedsagelig rettet mod Somalia. Alle overførsler sker online via et betalingssystem drevet af Kaah Express, en international betailingsvirksomhed, som har hovedkontor i Dubai, men ejes af somaliske interessenter.

 

Virksomheden er ikke agent, men anvender betalingssystemet, der bliver stillet til rådighed af Kaah Express mod at afgive en andel af det gebyr, der betales af virksomhedens kunder.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på virksomhedens forretningsmodel kombineret med, at virksomheden primært overfører penge til Somalia.

 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid der er gået siden inspektionens foretagelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene kan have ændret sig betydeligt.

 

Virksomheden får påbud om at udarbejde en risikovurdering, idet Finanstilsynet konstaterer, at virksomheden ikke har en sådan.

 

Virksomheden får også påbud om at revidere sine interne procedurer, herunder udarbejde en hvidvaskpolitik, som afgrænser de risici, virksomheden ønsker at tage i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, og som tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering.

 

Herudover får virksomheden et påbud om at sikre, at kundekendskabsprocedurer for virksomhedskunder følges for alle virksomhedskunder, herunder at virksomhedens indhenter oplysninger vedrørende juridiske personers reelle ejere

 

Endelig får virksomheden et påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og dokumenteres.

 

Senest opdateret 28-01-2020