Redegørelse om inspektion i Betri Banki P/F

13-01-2020

Finanstilsynet var i august 2019 på inspektion i Betri Banki P/F. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionel bankvirksomhed med privat- og erhvervskunder samt offentlige kunder. Betri Banki P/F står for ca. 40-50 pct. af al bankvirksomhed på Færøerne.

 

Forretningsmodellen er presset, da trenden for basisindtjeningen generelt er for nedadgående og på et lavt niveau. Banken har gennem 2018 og i 1. halvår af 2019 haft en relativt høj udlånsvækst, som ikke har materialiseret sig i en forbedret basisindtjening. Banken har dog de senere år været begunstiget af ikke uvæsentlige engangsindtægter i form af tilbageførsel af nedskrivninger og positive kursreguleringer. Disse indtægter kan ikke forventes opretholdt fremadrettet.

 

Banken fik derfor påbud om at udarbejde en redegørelse til Finanstilsynet, der beskriver de tiltag, som banken vil iværksætte med henblik på at styrke indtjeningen, så der sikres en tilstrækkelig kapitalmæssig polstring, der kan modstå et hårdt stressscenarium i færøsk økonomi.

 

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen i alt 42 udlån svarende til ca. 283 mio. kroner. Stikprøverne omhandlede enkelte store udlån, enkelte svage udlån og 35 nye udlån.

 

Banken havde i tidsrummet mellem udvælgelsen og inspektionen selv nedklassificeret ca. 25 pct. af udlånene i stikprøven på nye kunder målt på antal, blandt andet som følge af ibrugtagning af nyt it-værktøj. Dette er et meget højt antal ændringer og et udtryk for, at banken i for mange tilfælde ikke foretager korrekt risikoklassifikation på nye kunder, hvorved risikoen på kunden er større end antaget ved bevilling. Banken fik således påbud om at sikre korrekt risikoklassifikation samt at øge kontrollen hermed.

 

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af udlån flere eksempler på, at kreditpolitikken ikke blev efterlevet. På kreditområdet fik banken derfor påbud om at sikre et betryggende beslutningsgrundlag, herunder krav til størrelsen af egenfinansiering ved ejendomskøb, og at rådighedsberegningerne indeholder alle faste udgifter inkl. vedligeholdelse. Banken fik også påbud om at angive udtømmende fravigelsesmuligheder i kreditpolitikken samt påbud om løbende at revurdere prissætningen på de enkelte udlån og herunder vurdere, om der på svage udlån er tilsagt lempelige vilkår.

 

Bankens risikostyringsfunktion har mange opgaver sideløbende med risikostyringsarbejdet. Banken fik påbud om at sikre, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til risikoarbejdet. Derudover skal de øvrige opgaver være forenelige med risikostyringsopgaverne.

 

Banken vil som følge af inspektionen øge solvensbehovet med minimum 0,5 procentpoint eller ca. 32 mio. kr. til dækning af operationelle risici bl.a. som følge af mange ledelsesskift og organisationsændringer samt tab af kompetencer.

 

Finanstilsynet har foretaget kapitalfremskrivninger for banken. I det hårde stressscenarium bryder banken med det samlede kapitalkrav ultimo 2021. Banken fik påbud om at fortage egentlige stresstest i forbindelse med kapitalfremskrivninger, der både tager højde for et mildt og et hårdt makroøkonomisk scenario. Formålet er at fastlægge en mere hensigtsmæssig kapitalmålsætning for banken, idet den nuværende målsætning med udgangspunkt i Finanstilsynets fremskrivninger er for lav.

 

Senest opdateret 13-01-2020