Redegørelse om påbud til Sydbank A/S vedr. årsrapport for 2018

21-02-2020

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Sydbanks årsrapport for 2018. Finanstilsynet har i sin kontrol fokuseret på de nye oplysningskrav i den internationale regnskabsstandard IFRS 7 om oplysninger om finan-sielle instrumenter. De nye oplysningskrav er en følge af den nye internati-onale regnskabsstandard IFRS 9 om finansielle instrumenter.

 

 

Redegørelse om påbud til Sydbank A/S vedr. årsrapport for 2018

Finanstilsynet har givet påbud til Sydbank om at rette fejl i årsrapporten for 2018.

1. Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Sydbanks årsrapport for 2018. Finanstilsynet har i sin kontrol fokuseret på de nye oplysningskrav i den internationale regnskabsstandard IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter. De nye oplysningskrav er en følge af den nye internationale regnskabsstandard IFRS 9 om finansielle instrumenter.

Ved regnskabskontrollen fandt Finanstilsynet en række fravigelser fra regn-skabsreglerne. Finanstilsynet har ved sin vurdering af de enkelte fravigelser lagt vægt på, at fravigelserne samlet set er væsentlige, og dermed udgør fejl.

2. Sammenfatning

I årsrapporten for 2018 er negative renter af finansielle aktiver (f.eks. udlån) modregnet i resultatposten "renteindtægter" og positive renter af finansielle forpligtelser (f.eks. indlån) er modregnet i resultatposten "renteudgifter". Modregningen er en fravigelse fra IAS 1, afsnit 32-33. Derudover udgør den manglende specifikation af negative renter af finansielle aktiver og positive renter af finansielle forpligtelser i enten særskilte poster i resultatopgørelsen eller i noterne en fravigelse, jf. henholdsvis IAS 1, afsnit 85 og IAS 1, afsnit 112(c).

Derudover mangler Sydbank at give en række oplysninger, som kræves efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). De manglende oplysninger handler primært om bankens kreditrisiko. Desuden mangler der oplysninger om regnskabsmæssig sikring, indtægter fra finansielle instrumenter, og der er fejl i beregningen af nøgletalsposten "Summen af store eksponeringer" i hoved- og nøgletalsoversigterne.

Sydbank har tilkendegivet overfor Finanstilsynet, at banken vil efterleve på-buddet ved at give de manglende oplysninger i årsrapporten for 2019. Fi-nanstilsynet har accepteret dette, da årsrapporten for 2019 er nært forestå-ende.

 

Senest opdateret 21-02-2020