Redegørelse om inspektion i Repay Finance A/S (hvidvaskområdet)

27-02-2020

Finanstilsynet var i juli 2019 på inspektion i Repay Finance A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden erhvervsmæssigt driver udlånsvirksomhed.

 

Virksomheden er en del af en koncern med ACEA Capital A/S som moderselskab. Virksomheden tilbyder mindre forbrugslån til private kunder via internettet. Derudover tilbyder virksomheden også lån gennem tilhørende eller tilknyttede binavne, herunder Turbolån A/S. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter og er kun til stede på det danske marked.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et enkelt finansiel produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder en dokumenteret analyse af virksomhedens risikofaktorer og ikke i tilstrækkeligt omfang behandler risikoen for, at virksomheden bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme særskilt. Virksomheden får på den baggrund påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

 

Virksomheden får derudover et påbud om at revidere virksomhedens hvidvaskpolitik, så denne tydeligt indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvilke risici virksomheden ønsker at påtage sig på hvidvaskområdet.

 

Virksomheden får også et påbud om at revidere virksomhedens procedurer for undersøgelses- og noteringspligt.

 

Ligeledes får virksomheden et påbud om at sikre, at der foretages verificering af dokumenter, data og oplysninger hos en pålidelig og uafhængig kilde.

 

Virksomheden får et påbud om at sikre, at der i alle tilfælde indhentes og angives tilstrækkelige oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed.

 

Virksomheden får også et påbud om at sikre, at der foretages skærpede kundekendskabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er en øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Virksomheden får et påbud om at sikre, at der foretages den fornødne overvågning af virksomhedens kunder, herunder at oplysninger om kunden løbende ajourføres og opbevares.

 

Virksomheden får et påbud om at sikre, at der foretages intern kontrol af, om virksomheden overholder hvidvasklovens krav, og at de foretagne kontroller dokumenteres.

 

Virksomheden får desuden påbud om at sikre, at videreførelse af forretningsforbindelser med en kunde, der får status som politisk eksponeret person samt kundeforhold med en nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person, godkendes af den hvidvaskansvarlige.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at der foretages skærpet overvågning af en forretningsforbindelse med en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

 

Virksomheden får et påbud for manglende overholdelse af bestemmelsen i hvidvaskloven § 7, stk. 2, ved ikke at have en hvidvaskansvarlig i virksomheden mellem den 12. marts 2019 og den 1. august 2019, i hvilken periode Finanstilsynet gennemførte sin inspektion.

 

Virksomheden får også et påbud om at overholde sin tavshedspligt om underretninger og undersøgelser, jf. hvidvasklovens § 38, stk. 1.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og kan dokumenteres.

 

Endelig får virksomheden et påbud om at sikre, at der sker underretning til SØIK omgående ved viden om, mistanke om eller når virksomheden har rimelig grund til at formode, at en transanktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Finanstilsynet har politianmeldt virksomheden for overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurer, løbende overvågning af kunderne og overholdelse af tavshedspligten ved eventuelle underretninger om og undersøgelser af kunder.

 

 

Senest opdateret 27-02-2020