Redegørelse om inspektion i P/F Suduroyar Sparikassi

22-12-2020

Finanstilsynet foretog i september 2020 inspektion af P/F Suduroyar Spari-kassi. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

P/F Suduroyar Sparikassi er et mindre lokalt pengeinstitut, der oprindelig blev stiftet i 1943, og som blev omdannet til sparekasseaktieselskab i 2006. 

Sparekassen har hovedsæde i Våg og en filial i Torshavn, hvorfra sparekassen dækker sit primære markedsområde.  Sparekassens kundegruppe er privatkunder og mindre erhvervskunder.

Sparekassens forretningsmodel har gennem længere tid været udfordret som følge af en lav basisindtjening og en lav kapitaloverdækning.

Sparekassen fik påbud om at præcisere sin forretningsmodel, så målsætninger for og afgrænsning af forretningsmæssige og geografiske områder, sparekassens størrelse og kapitalmålsætning fremgår.

Sparekassens bestyrelse fik påbud om at foretage en årlig risikovurdering samt påbud om at foretage en egentlig årlig aktivgennemgang. Ligeledes fik sparekassen påbud om, at direktionens bevillingsgrænse skulle fastsættes, således bestyrelsen bevilgede de betydende eksponeringer. Endelig fik sparekassen påbud om, at bestyrelsens forhandlingsprotokol skal afspejle de på møderne førte drøftelser.

Sparekassens risikostyrings- og compliancefunktion har ikke tilstrækkeligt med ressourcer, og sparekassen skal endvidere sikre, at der er tilstrækkelig funktionsadskillelse eller kompenserende foranstaltninger, så den risiko- og complianceansvarlige ikke deltager i leveringen af de tjenesteydelser eller udførelsen af de aktiviteter, som de kontrollerer. Sparekassen fik påbud om at sikre tilstrækkelige ressourcer til risikostyrings- og compliancefunktionen.

Sparekassen fik flere påbud på kreditområdet. Kreditpolitikken skal justeres, så den på en præcis og målbar vis udstikker de overordnede retningslinjer for sparekassens kreditrisikoprofil, herunder hvad der er kreditpolitikkens hovedregler og undtagelser samt betingelserne for anvendelse af den enkelte undtagelse. Derudover skal sparekassen sikre en tilstrækkelig kreditrapportering, herunder stillingtagen til efterlevelse af kreditpolitikken.

Ved inspektionen gennemgik Finanstilsynet 55 udlån på koncernniveau for samlet ca. 118 mio. kr. Det svarer til, at der samlet set er gennemgået 20 pct. af sparekassens udlånsmasse pr. 30. juni 2020.

Finanstilsynet fandt ved eksponeringsgennemgangen et højt antal nedklassificeringer af især store erhvervseksponeringer svarende til 33 pct. af stikprøvens volumen. Inspektionen gav ligeledes anledning til at øge sparekassens nedskrivninger med 1.396 t.kr. 

Sparekassen fik påbud om, at risikoklassifikationen af kunderne skal være opdateret og korrekt, at der sker betryggende overvågning af overtræk og restancer, og at relevante risikohændelser medfører overvejelser om revurdering af risikoklassifikation. Sparekassen skal for svage eksponeringer udarbejde operationelle handlingsplaner for det videre forløb samt dokumentere disse.

Sparekassen skal sikre, at der sker en løbende, fyldestgørende, opdateret og forsigtig værdiansættelse af sikkerheder - herunder af erhvervsejendomme.

Sparekassen fik endelig påbud om løbende at sikre en forsvarlig prissætning af udlånene i forhold til risiciene.

Sparekassen fik påbud om at foretage egentlige stresstest i forbindelse med kapitalfremskrivninger, der både tager højde for et mildt og et hårdt makroøkonomisk scenario. Formålet er at fastlægge en mere hensigtsmæssig kapitalmålsætning for sparekassen, idet den nuværende målsætning er for lav med udgangspunkt i både sparekassens og Finanstilsynets fremskrivninger.

Inspektionen gav anledning til, at sparekassens solvensbehov skal øges med minimum 0,65 procentpoint til 11,2 pct., som følge af øgede tillæg til store kunder med finansielle problemer og tillæg for operationelle risici.

 

Senest opdateret 22-12-2020