Redegørelse om inspektion i Navigare Capital Partners A/S vedr. risikostyring og værdiansættelse

04-12-2020

Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Navigare Capital Partners A/S, der har en tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”).

Inspektionen omhandlede selskabets risikostyring og værdiansættelse af underliggende aktiver. Dette indebar blandt andet en gennemgang af politikker og forretningsgange, samt selskabets udførelse af de respektive opgaver og ansvarsfordelingen forbundet hermed. Der var særligt fokus på selskabets værdiansættelse af underliggende aktiver, herunder på de input og antagelser, som ligger til grund for værdiansættelsen, og de usikkerheder, der er forbundet hermed.

Sammenfatning og risikovurdering

Forretningsmodellen i Navigare Capital Partners A/S baserer sig på forvaltning af alternative investeringsfonde (”AIF’er”), som investerer i forskellige maritime aktiver, herunder containerskibe og andre fragtskibe. Selskabet forvalter på nuværende tidspunkt to alternative investeringsfonde, der markedsføres til danske pensionskasser, med investeringsaktiver for knap 8 mia. kr. samlet.

Finanstilsynet gennemgik politik og forretningsgange på risikostyringsområdet. Selskabet angiver på overordnet vis relevante risikoområder, men beskrivelserne er ikke tilstrækkeligt konkretiseret i forhold til de forskellige underliggende aktivtyper, som fondene investerer i.

Endvidere har selskabet ikke fastsat tilstrækkeligt konkrete og operationelle risikogrænser for visse af de relevante risikoområder. Selskabet fik derfor påbud om, at bestyrelsen i højere grad konkretiserer og beskriver de relevante risici i forhold til selskabets investeringsfokus på maritime aktiver. Samtidig skal selskabet sikre en større klarhed om den aktuelle risikoposition inden for visse områder og sammenholde denne med de fastlagte risikogrænser.

Finanstilsynet gennemgik politik, forretningsgange og metoder for selskabets værdiansættelse af de underliggende aktiver. Gennemgangen gav ikke anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 04-12-2020