Redegørelse om undersøgelse af anvendelsen af klassifikationsmodeller i Fynske Bank A/S

22-12-2020

Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en undersøgelse i Fynske Bank A/S. Undersøgelsen omhandlede blandt andet bankens praksis for governance i relation til gennemførsel af klassifikation på privat- og erhvervskunder, anvendelsen af klassifikationen i risikostyringen samt praksis for governance i forbindelse med udvikling, drift, test og vedligehold af klassifikationsmodeller.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Undersøgelsen viste, at klassifikationsprocessen i Fynske Bank grundlæggende foregår på samme måde som i andre pengeinstitutter. Banken havde i lighed med andre institutter valgt, at der ikke gennemføres kontrol af den fastlagte klassifikationen forud for bevilling og effektuering af nye eksponeringer. Dette gav risiko for, at klassifikationen ikke er korrekt, og at nye lån og kreditter gives med en højere risiko end ønsket.

Banken gennemførte forskellige kontroller og stikprøver med henblik på at minimere denne risiko. Dette skete dels ved, at der i de enkelte afdelinger blev foretaget kontroller, dels ved at bevillinger foretaget på højere niveau skulle omfatte en vurdering af klassifikationens rigtighed, samt ved at kreditafdelingen gennemførte stikprøvekontroller af afdelingernes bevillinger. 

Bankens stikprøvekontroller af gennemførte klassifikationer var koncentreret mod mellemstore og store eksponeringer. Banken skal være opmærksom på risikoen for, at for høj vægtning af nogle delporteføljer og områder kan medføre manglende compliance i forhold til ledelsesbekendtgørelsens bestemmelser om repræsentativitet og tilvejebringelse af en høj grad af sikkerhed i kontrollerne.

Kreditgennemgangen ved Finanstilsynet seneste undersøgelse viste, at bankens ratings generelt var retvisende.

Finanstilsynet vurderede, at bankens forretningsgange og arbejdsbeskrivelser ikke i tilstrækkelig grad havde opstillet specifikke rammer for og krav til, hvordan kontrollen med klassifikation skal gennemføres. Bankens praksis på området svarede ikke fuldt ud til god praksis.

Banken anvendte ikke klassifikation til f.eks. at beskrive og fastsætte indtaget af nye kunder i det primære markedsområde samt til at opstille mål for sammensætningen af udlånsporteføljer. Dermed afveg banken fra god praksis på området, der også omfatter fastlæggelse af krav til rapportering og opfølgning herpå.

Bankens klassifikationsmodeller var procykliske. Ledelsen var opmærksom herpå og anvendte procyklialiteten i nogle sammenhænge.

Undersøgelsen viste, at omfanget og dybden af den risikoansvarliges arbejde med kontrol af klassifikation ikke levede op til god praksis på området.   

Undersøgelsen viste desuden, at intern revision ikke i tilstrækkeligt omfang foretog gennemgang og vurdering af bankens forretningsgange for samt kontroller af arbejdet med området klassifikation i første og anden forsvarslinje. Intern revision fik som følge heraf påbud om at gennemføre revision af processerne relateret til bankens klassifikation af kunder, de tilhørende forretningsgange og interne kontroller.

 

 

Senest opdateret 22-12-2020