Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S

24-08-2020

Finanstilsynet har i maj 2020 gennemført en inspektion i Totalbanken A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, med størst vægt på de områder, der havde størst risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken udøver traditionel pengeinstitutvirksomhed til private kunder samt små og mindre virksomheder på hele Fyn. 

Banken har en lavere egentlig kernekapitalprocent end sammenlignelige pengeinstitutter, henset til at banken har forhøjet risiko pga. koncentration af store udlån, ejendomsfinansiering og høj andel af udlån med svaghedstegn, er dette bekymrende. 

Bankens kreditpolitik udstikker retningslinjer på et meget overordnet niveau, og den er derfor ikke tilstrækkelig præcis og målbar. Bankens kreditstyring er samtidig utilstrækkelig, når det gælder komplekse koncerner eller virksomheder heri. Banken stiller ikke krav om, at der udarbejdes koncernregnskab, og laver som følge heraf fejl, hvor den reelle egenkapital og reelle soliditet overvurderes. Banken fik påbud om, at tilrette kreditpolitikken samt påbud om at sikre udarbejdelse af betryggende beslutningsgrundlag, når banken kreditvurderer sine kunder.

Banken tilbyder igennem det 100 pct. ejede datterselskab Dansk Erhvervsfinansiering A/S leasingprodukter til erhvervsvirksomheder i hele Danmark. Siden 2016 er bankens samlede udlån steget med knap 22 pct., hvilket hovedsageligt kan tilskrives et øget forretningsomfang i datterselskabet. Finanstilsynet har gennemgået de 20 største udlån i bankens datterselskab, hvoraf seks af disse var risikoklassificeret for positivt. Det vurderes derfor, at der er behov for at foretage en yderligere analyse af selskabets udlån.

Finanstilsynet konstaterede igen ved denne inspektion, at der har været betydelige mangler i bevillingsprocesserne omkring udlån omfattet af § 78 i lov om finansiel virksomhed (bestemmelsen omhandler lån til bestyrelsesmedlemmer, direktører og nærtstående i den finansielle virksomhed).

Finanstilsynet fandt, at protokolleringen af bestyrelsesmøderne ikke er tilstrækkelig på flere for banken væsentlige områder. Drøftelserne er generelt mangelfulde. Banken fik påbud om at sikre en fyldestgørende protokollering af de væsentligste punkter og beslutninger samt at forudsætningerne for disse fremgår klart og tydeligt.

Finanstilsynet fandt, at den risikoansvarlige ikke varetager de påkrævede opgaver tilstrækkeligt. Den risikoansvarlige udfører ikke selvstændige analyser men anvender alene analyser foretaget af andre i banken. Den risikoansvarliges konklusioner skal basere sig på selvstændige analyser og vurderinger. Derfor fik banken påbud om at sikre, at risikostyringsfunktionen foretager disse analyser.

Arbejdet på complianceområdet bærer i høj grad præg af, at den complianceansvarlige ønsker at følge op på påbud fra Finanstilsynets seneste inspektion. Det er naturligvis vigtigt at sikre, at banken kommer på plads med at overholde lovgivningen på de områder hvor Finanstilsynet har konstateret mangler. Den complianceansvarlige bør dog have fokus på, at banken, til enhver tid, er compliant med den finansielle lovgivning. Banken fik påbud om, at rapporteringen skal forbedres, så den lever op til sit formål om at være et brugbart værktøj for bestyrelsen. Årsplanen skal samtidig udvides, således at alle områder bliver gennemgået inden for en rimelig tidshorisont baseret på en forudgående risikovurdering og dermed prioritering af complianceområderne 

Bankens individuelle solvensbehov øges på baggrund af inspektionen med 1,9 pct. af de risikovægtede poster fra 10,5 pct. til 12,4 pct. Dette skyldes et tillæg på 0,75 pct. til afdækning af operationelle risici i banken samt et øget tillæg til afdækning af bankens store kunder med finansielle problemer på 0,4 pct. af de risikovægtede poster. For datterselskabet skal afsættes 0,5 pct. til afdækning af operationelle risici og 0,25 pct. til afdækning af øvrige kreditrisici.

 

 

 

Senest opdateret 24-08-2020