Redegørelse om inspektion i Andelskassen Fælleskassen (hvidvaskområdet)

06-04-2020

Finanstilsynet var i oktober 2019 på inspektion i Andelskassen Fælleskas-sen. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kunde-kendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksom-hedskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Andelskassens forretningsmodel er baseret på et idégrundlag om bæredygtig økonomi, fællesskab og solidaritet. Andelskassens kunder omfatter private, små og mellemstore virksomheder. Andelskassen begrænser sin forretningsmodel til basale og enkle produkter, og har dermed fravalgt udbud af komplekse eller spekulative finansielle produkter.

 

Finanstilsynet vurderer, at Andelskassens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at Andelskassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Andelskassens finansielle produkter er traditionelle og Andelskassen tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som er bosat i Danmark.

 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Finanstilsynet konstaterede, at Andelskassens risikovurdering ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder en dokumenteret analyse som tager udgangspunkt i Andelskassens forretningsmodel, og omfatter en vurdering af Andelskassens risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves, og ikke i tilstrækkeligt omfang behandler risikoen for, at Andelskassen bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme særskilt. Virksomheden får på den baggrund påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

 

Andelskassen får et påbud om at revidere Andelskassens hvidvaskpolitik, så denne tydeligt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan Andelskassen indrettes, så risiciene for hvidvask og terrorfinansiering imødegås.

 

Andelskassen får påbud om at revidere sine forretningsgange for kundekendskab, så Andelskassen er i stand til at fastlægge, hvornår risikoen for hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være øget og Andelskassen derfor skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer. Andelskassen skal desuden revidere risikoklassifikationen af kunder, så denne udvides til også at omfatte risikostyring forbundet med, at Andelskassen kan blive misbrugt til finansiering af terrorisme.

 

Andelskassen får også et påbud om dels at sikre, at der gennemføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder, herunder at der indhentes oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed for alle kunder, dels at kundeoplysningerne løbende ajourføres.

 

Desuden får Andelskassen et påbud om at sikre, at oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed anvendes i Andelskassens elektroniske overvågning.

 

Endelig får Andelskassen påbud om at udarbejde dokumentation for de undersøgelser, som Andelskassen foretager af mistænkelige transaktioner.

 

 

 

Senest opdateret 06-04-2020