Redegørelse om funktionsinspektion i Xerox Pensionskasse under afvikling

28-10-2019

Finanstilsynet var i september 2018 på funktionsinspektion i Xerox Pensionskasse under afvikling. Fokus var på investeringer, risikostyring og solvens.

Sammenfatning og vurdering

Medlemmerne i pensionskassen er ansatte i Xerox A/S, pensionsmodtagere eller personer med ret til opsat pension. Pensionskassen har været lukket for tilgang siden 2002. 

Ultimo 2018 havde pensionskassen 187 medlemmer, hvoraf 138 var alderspensionister eller ægtefællepensionister.

Pensionskassens administration er outsourcet og drives reelt af bestyrelsen og forretningsføreren. Finanstilsynet konstaterede, at der som følge af begrænsede ressourcer ikke er en tilstrækkelig funktionsadskillelse på enkelte områder. Finanstilsynet gav derfor påbud om at etablere tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger som kompensation for den manglende funktionsadskillelse.

Pensionskassen har gennem en længere periode været underlagt påbud om ikke aktivt at øge investeringsrisikoen. Finanstilsynet gav på inspektionen pensionskassen påbud om at sikre, at restriktionen bliver indarbejdet i relevante styrings- og aftaledokumenter, så det sikres, at restriktionen overholdes.

Pensionskassen fik endvidere påbud om at fastsætte tilstrækkelige rammer for valutaafdækning og påbud om gennem retningslinjer at sikre, at der ikke foreligger en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.  

Finanstilsynet gav derudover pensionskassen en påtale for at have fastsat en ramme, der ikke var i overensstemmelse med den tidligere gældende regel om, at der alene måtte investeres 2 pct. i en enkelt virksomhed eller gruppe af virksomheder.

Pensionskassen havde i 4. kvartal 2018 en solvensgrad på 1,21.

 

Senest opdateret 28-10-2019