Redegørelse om inspektion i Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige (hvidvaskområdet)

14-11-2019

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (herefter filialen).

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med filialen. Inspektionen omfattede bl.a. filialens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

 

Handelsbanken er en dansk filial af Svenska Handelsbanken AB, et svensk kreditinstitut, der i slutningen af 2018 var den femte største bank i Danmark og på koncernbasis blandt de største i Norden.

Filialen fokuserer på at have helkunder, såvel private som erhvervskunder og filialen har af denne grund kun en lille andel kunder, som kun aftager ét enkelt produkt.
 
Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at filialen har mange kunder og at den udbyder en række forskellige finansielle produkter til brug for både private og erhvervskunder. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Filialen får påbud om at revidere sin risikovurdering, da filialens risikovurdering ikke tager tilstrækkelig udgangspunkt i filialens egen forretningsmodel herunder filialens kundetyper og ikke omfatter en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med kundeprodukter, tjenesteydelser, og transanktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Dette gælder særligt risikoen for, at filialen bliver misbrugt til finansiering af terrorisme.

Filialen får et påbud om at tilpasse sin hvidvaskpolitik, således at den tager udgangspunkt i risikovurderingen, der fastsætter filialens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet og beskriver de risici, filialen ønsker at påtage sig.

Filialen får derudover påbud om at sikre, at den har tilstrækkelige interne kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endelig får filialen påbud om at sikre, at den i alle tilfælde ved oprettelse af kundeforhold og ved ændringer i kundeforholdet vurderer, om det er relevant at indhente oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed.

 

 

Senest opdateret 14-11-2019