Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (hvidvaskområdet)

07-03-2019

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Inspektionen omfattede bl.a. bankens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassens forretningsmodel er baseret på at være et betydende pengeinstitut i sit lokalområde for privatkunder, små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner, kulturinstitutioner og fritidsforeninger. Sparekassen begrænser sin forretning til basale og enkle produkter og har ikke komplekse eller spekulative finansielle produkter.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Omvendt begrænser sparekassen sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som er bosat i Danmark.

Sparekassen har tilført hvidvaskområdet yderligere ressourcer og igangsat et hvidvaskprojekt, hvor der er fokus på flere områder, herunder onboarding af erhvervskunder.

På baggrund af inspektionen er der imidlertid et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens risikovurdering ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder en dokumenteret analyse af sparekassens risikofaktorer og ikke i tilstrækkeligt omfang behandler risikoen for, at sparekassen bliver misbrugt til finansiering af terrorisme. Sparekassen får på den baggrund påbud om, at risikovurderingen skal revideres i overensstemmelse hermed.

Sparekassen får derudover et påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne tydeligt indeholder en identifikation og afgrænsning af, hvilke risici sparekassen ønsker at påtage sig på hvidvaskområdet.

Sparekassen får også et påbud om at sikre, at der gennemføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder, herunder at der indhentes oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed vedrørende kundeforholdet for alle kunder, samt at der indhentes oplysninger om reelle ejere for alle virksomhedskunder.

Desuden får sparekassen et påbud om at sikre, at oplysningerne om formål og tilsigtet beskaffenhed kan anvendes af sparekassens elektroniske overvågning.

Derudover får sparekassen et påbud om at indhente dokumentation for kunders oplysninger i forbindelse med undersøgelse af mistænkelige transaktioner.

Endelig får sparekassen et påbud om at sikre, at der er den nødvendige uafhængighed mellem dens compliancefunktion og den hvidvaskansvarlige, herunder at der ikke er personsammenfald mellem sparekassens compliancechef og den hvidvaskansvarlige medarbejder.

 

Senest opdateret 07-03-2019