Redegørelse om inspektion i den danske filial af SEB Kort Bank AB (hvidvaskområdet)

13-03-2019

Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i den danske filial af SEB Kort Bank AB.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med filialen. Inspektionen omfattede bl.a. filialens procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

Risikovurdering og sammenfatning

SEB Kort Bank AB er et 100 pct. ejet datterselskab af SEB AB, som er hjemmehørende i Sverige. SEB Kort Bank AB har etableret en dansk filial, som udbyder betalings- og kreditkort til privatkunder og erhvervskunder.

 

Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at filialens udbudte produkter kan bruges til pengeoverførsler, samt at filialens kundeportefølje udelukkende består af distancekunder.

 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Filialen får et påbud om at sikre, at dens skærpede kundekendskabsprocedurer indebærer, at filialen indhenter supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Filialen får et påbud om, at den skal vurdere, hvornår det er relevant at afdække en forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed, idet Finanstilsynet konstaterede, at filialen ikke foretager en konkret vurdering heraf. 

 

Filialen får et påbud om at sikre, at transaktionsovervågningen er tilpasset filialens viden om den enkelte kunde, herunder kundens risikoprofil og forventede forretningsomfang.

 

Endelig får filialen et påbud om at sikre, at der udføres tilstrækkelige kontroller i driftsenhederne af, om filialen overholder hvidvasklovens krav. Påbuddet er begrundet i, at filialens interne kontroller primært udføres af compliance og intern revision. 

Senest opdateret 13-03-2019