Redegørelse om inspektion i Andelskassen OIKOS

20-03-2019

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Andelskassen OIKOS. På inspektionen blev alle de væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassen har til formål at være pengeinstitut for bankkunder i Danmark primært i København og sekundært i Aarhus. En forholdsmæssig stor del af udlånsporteføljen er koncentreret omkring andelsboligmarkedet i København. Endvidere ønsker andelskassen, at op til 10 pct. af andelskassens udlån etableres til projekter til fordel for fattige og socialt udsatte i Danmark og i udlandet.

Finanstilsynet konstaterede, at der i lighed med konklusionerne fra tidligere inspektioner fortsat er stort behov for at styrke viden, kompetencer, datakvalitet og intern kontrol i andelskassen. Henset til den lave basisindtjening og det spinkle kapitalgrundlag har det økonomiske grundlag for at styrke organisationen væsentligt og dermed forbedre styringen i andelskassen ikke været tilstede. Det er imidlertid ikke hverken lovligt eller forsvarligt at have en for dårlig styring pga. de økonomiske forhold.

Den nuværende forretningsmodel vurderes derfor som uholdbar på grund af kombinationen af lav indtjening, lav kapitalisering, mange styringsmæssige mangler sammenholdt med utilstrækkelige ressourcer til risikostyring og compliance. Andelskassen modtog på denne baggrund en risikooplysning.

Andelskassen bør overveje den langsigtede forretningsstrategi. Der bør skabes en styring og indtjening, der er tilstrækkelig til at sikre en forbedret kapitalisering og sikre, at andelskassens risikostyrings- og compliancefunktioner bemandes ressource- og kompetencemæssigt, så opgaverne kan udføres betryggende.

Andelskassens manglende styring, overvågning og risikoidentifikation kan illustreres ved, at der på alle de gennemgåede områder er blevet givet et eller flere påbud.

Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at andelskassens compliancefunktion reelt var sat på standby.

Finanstilsynet kunne ligeledes konstatere meget mangelfuld kreditstyring, som resulterede i mange påbud til andelskassens kreditpolitik og kreditstyring, herunder vedrørende utilstrækkelig løbende overvågning og risikoidentifikation særligt på svage udlån.

På baggrund af såvel omfanget af påbud samt flere gentagne påbud på vitale områder vurderes bestyrelsesarbejdet som utilstrækkeligt.

Ved gennemgangen af eksponeringer blev der konstateret et behov for yderligere nedskrivninger på 591.000 kr. pr. 30. september 2018.

Andelskassens solvensbehov blev på undersøgelsen opgjort til 13,8 pct. Andelskassens solvens var ved undersøgelsen på 13,2 pct. og dermed lavere end det nævnte individuelle solvensbehov. Finanstilsynet har derfor fastsat et solvenskrav på 13,8 pct. svarende til et tilstrækkeligt kapitalgrundlag på ca. 8,739 mio. kr.

Andelskassen blev 31. januar 2019 påbudt at foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde forannævnte solvenskrav. Andelskassen blev ligeledes påbudt senest den 18. februar 2019 at indsende en genoprettelsesplan til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har modtaget andelskassens genopretningsplan for solvens. Finanstilsynet forventer med baggrund i det fremsendte materiale, at andelskassen vil overholde solvensbehovet med de tiltag, der er gennemført.

 

Senest opdateret 20-03-2019