Resumé af afgørelse om påtale til NKT A/S vedr. årsrapporten for 2017

14-05-2019

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for NKT A/S for 2017.

Koncernregnskabet og årsregnskabet for modervirksomheden er aflagt efter International Financial Reporting Standards samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

NKT A/S har modtaget en påtale for i forbindelse med købet af ABB HV Cables pr. 1. marts 2017 at have indregnet et kabeludlægningsskib til enværdi af 125 mEUR i overtagelsesbalancen, selvom den overtagne virksomhed ABB HV Cables på overtagelsestidspunktet ikke havde fået leveret det pågældende kabeludlægningsskib. Idet den overtagne virksomhed på overtagelsestidspunktet ikke kontrollerede kabeludlægningsskibet, anså styrelsen det for at være en overtrædelse af IFRS 3, afsnit 10-12.

Styrelsen påtalte endvidere, at NKT A/S ikke i forbindelse med overtagelsen af ABB HV Cables pr. 1. marts 2017 havde indregnet en forpligtelse vedrørende overtagelsen af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse samt en forpligtelse til at overdrage den pågældende pensionsforpligtelse til en tredjemand på i alt 31,5 mEUR. Idet virksomheden havde undladt at indregne en på overtagelsesdagen eksisterende forpligtelse i den overtagne virksomhed, anså styrelsen dette for at være en overtrædelse af IFRS 3, afsnit 10-12.

Vedrørende de ovenfor konstaterede fejl skal det oplyses, at beløbene vedrørende kabeludlægningsskibet og pensionsforpligtelsen var henholdsvis tillagt og fratrukket den opgjorte købesum for overtagelsen af ABB HV Cables, hvorfor fejlene ikke har påvirket egenkapitalen eller resultatet for 2017. Virksomheden har endvidere korrigeret forholdene i den offentliggjorte årsrapport for 2018.

Ovenstående fejl har endvidere resulteret i fejl i pengestrømsopgørelsen, idet restbetalingen for kabeludlægningsskibet på 115 mEUR1 og betalingen for overdragelsen af pensionsforpligtelsen på 31,5 mEUR har været indregnet som en del af købesummen for overtagelsen af ABB HV Cables. Det var styrelsens vurdering, at restkøbesummen skulle præsenteres som
en investering i materielle aktiver, jf. IAS 7, afsnit 16, mens betalingen for overdragelsen af pensionsforpligtelsen skulle præsenteres som pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter, jf. IAS 7, afsnit 6 og 14.

Virksomheden har i årsrapporten for 2018 valgt at korrigere forholdet vedrørende restbetalingen for kabeludlægningsskibet, mens forholdet vedrørende betalingen for overdragelsen af pensionsforpligtelsen ikke er korrigeret. Forholdet vedrørende restbetalingen for kabeludlægningsskibet har styrelsen valgt at påtale, da virksomheden har korrigeret fejlen.

Styrelsen har endvidere valgt at påtale fejlen vedrørende den forkerte klassifikation af betalingen for overdragelsen af pensionsforpligtelsen, idet styrelsen har vurderet, at supplerende/korrigerende information herom på nuværende tidspunkt ikke vil tilvejebringe relevante oplysninger for regnskabsbrugerne.

Endelig har styrelsen påtalt, at virksomheden ikke i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2017 har omtalt udspaltningen af Nilfisk A/S med angivelse af de beløbsmæssige virkninger af dette specielle forhold for såvel koncernen som modervirksomheden, jf. årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 3 og 4. Styrelsen har for dette forhold tillige vurderet, at supplerende/korrigerende oplysninger herom på nuværende tidspunkt ikke vil tilvejebringe relevante oplysninger for regnskabsbrugerne.

Senest opdateret 14-05-2019