Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S

03-05-2019

Finanstilsynet var i januar 2019 på inspektion i Basisbank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på ledelses- og kreditområdet, revisionens arbejde samt bankens økonomi og solvensbehov. Undersøgelsen var delvist en opfølgning på den seneste undersøgelse i 2018.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Basisbank er i det væsentligste en internetbank, som yder forbrugslån uden sikkerhed både online under forskellige brands og via distributører i detailhandelen. Bankens forretningsmodel baserer sig på modeller og automatiserede processer på kreditområdet. Banken fik påbud om at præcisere kapital- og likviditetsmålsætninger i forretningsmodellen.

 

Banken har en betydelig udlånsvækst og styrer efter en udlånsvækst på 20 pct. om året. Banken har en høj risikoappetit. Kundernes tilladte gældsfaktorer er meget høje, mens de som minimum krævede rådighedsbeløb er meget lave i forhold til andre pengeinstitutter. Banken påtager sig dermed potentielt en betydelig kreditrisiko.

 

Banken har opdateret sin forretningsmodel siden seneste inspektion, så den nu indbefatter køb af pantebreve. Dette forretningsområde er kendetegnet ved høj kompleksitet og risiko, hvilket stiller store krav til bankens organisation, viden og it-anvendelse. Finanstilsynet konstaterede, at banken på en række punkter ikke følger sine egne retningslinjer for bevilling af personkreditter med pant i fast ejendom. Desuden modtog banken påbud om ved bevilling at foretage en vurdering af robustheden af kundens fremtidige indtjening og likviditet samt kundens evne og vilje til at overholde indgåede forpligtelser, også ved en eventuel forværring af kundens økonomiske forhold.

 

Banken placerer debitorer, der har anmærkning i RKI, i stadie 2 i henhold til IFRS 9-regnskabsreglerne. Det er Finanstilsynets vurdering, at kunder, som er registreret i RKI, i udgangspunkt vurderes at være i betydelige økonomiske vanskeligheder. Banken fik påbud om at gennemgå samtlige kunder med RKI-anmærkning med henblik på at afdække, om lånene er kreditforringede og dermed skal placeres i stadie 3 i henhold til IFRS 9.

 

Bankens modeller er ikke tilpasset bankens aktuelle forretningsmodel, herunder i forhold til tilgang til håndtering af nødlidende udlån. Banken fik påbud om løbende at lade bankens modeller undergå ekstern vurdering med henblik på at sikre, at data anvendt til udvikling af modellen og estimering af beregningsparametre er repræsentativ for bankens kreditpraksis samt population af kunder og faciliteter, som modellen finder anvendelse på.

 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsens forhandlingsprotokol fortsat ikke overholder kravene i ledelsesbekendtgørelsen herunder særligt, at de førte drøftelser ikke i tilstrækkelig grad er gengivet. Banken fik ved inspektionen i 2018 et påbud herom, som derfor ikke er efterlevet. Bestyrelsen havde selv identificeret dette forud for inspektionen og iværksat yderligere initiativer.

 

Banken havde pr. 30. september 2018 opgjort sit solvensbehov til 9,8 pct. På baggrund af inspektionen vurderede Finanstilsynet, at banken ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til risici forbundet med udlånsvækst, kreditspændsrisiko og refinansieringsrisiko. Banken vil øge solvensbehovet til minimum 10,0 pct. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at banken på en række områder ikke i tilstrækkelig grad beskriver og dokumenterer beregningsmetoder og talmæssige forudsætninger i udregning af det enkelte tillæg i solvensbehovsopgørelsen. Banken modtog således påbud om at sikre en forsvarlig opgørelse af det individuelle solvensbehov.

 

Senest opdateret 03-05-2019