Redegørelse om inspektion i Kreditbanken A/S

21-06-2019

Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Kreditbanken A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens hovedaktivitet er at drive lokalbank fra bankens filialer i de fire største sønderjyske byer: Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder. 

Bankens forretningsmodel er præget af en høj erhvervsandel på 52,4 pct. ultimo 2018 i forhold til sammenlignelige institutter på 40,5 pct. Banken har samtidig en høj andel af landbrugs- og ejendomsudlån ultimo 2018 på henholdsvis 12,4 pct. og 11,4 pct. i forhold til sammenlignelige institutter på henholdsvis 7,5 og 7,9.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens kreditpolitik tillader høje grænser for udlånsvækst, erhvervsandel og branchekoncentration. Banken kan indenfor disse grænser øge sine risici væsentligt uden at komme i konflikt med de overordnede retningslinjer. Grænserne ligger generelt noget over tilsvarende grænser i øvrige gruppe 3 institutter, og noget over bankens aktuelle positioner.

Banken fik påbud om at forbedre kreditstyringen. Banken mangler i flere tilfælde aktuelle økonomiske oplysninger, indsigt i koncernforhold samt at foretage tilstrækkelige fyldestgørende analyser og risikovurderinger i forbindelse med udarbejdelse af bevillinger. Dermed er der risiko for, at banken påtager sig risici, som den ikke har fuldt overblik over.

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af bevillinger, at banken i flere tilfælde bevilger kreditfaciliteter, der ikke i tilstrækkelig grad opfylder bankens kreditpolitik. Det gælder bl.a. kravet i kreditpolitikken om at foretage analyse af kundens fremtidige evne til at generere likviditet og konsolidere sig.

I en stikprøve af nye bevillinger var det alene ca. 40 procent af de nye kunder, der havde normal god bonitet.

Banken har en smal organisation på kreditområdet, da direktøren er involveret i de kreditmæssige processer, hvilket kan føre til en manglende funktionsadskillelse. Der er ikke kompenserende foranstaltninger i forhold hertil i første forsvarslinje, da banken hverken har en kreditchef eller en erhvervschef. Da direktøren samtidig er risikoansvarlig, udvandes anden forsvarslinje også. Banken fik påbud om at styrke det organisatoriske set-up.

Banken fik påbud om, at bestyrelsesprotokollen generelt skal forbedres. Derudover skal bestyrelsen foretage en årlig risikovurdering.

Banken fik påbud om at nedskrive 2,8 mio. kr. på bankens ejendomme. Banken har foretaget nedskrivningen i årsregnskabet for 2018. Derudover skal banken forøge solvensbehovstillægget til kunder med finansielle problemer med 0,8 mio. kr. til dækning af søjle II tillægget. Bankens solvensbehov var ultimo 2018 på 10,4 pct. og bankens kapitalgrundlag til 21,4 pct.

 

Senest opdateret 21-06-2019