Resumé af afgørelse om påbud/påtale til F. E. Bording A/S vedr. delårsrapporterne for 1. halvår 2018 og 3. kvartal 2018.

17-06-2019

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporterne for hhv. 1. halvår 2018 og 3. kvartal 2018 for F. E. Bording A/S. Delårsrapporterne er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Manglende værdiforringelsestest af goodwill

F. E. Bording A/S har modtaget et påbud om snarest muligt at foretage en værdiforringelsestest af goodwill tilhørende den pengestrømsfrembringende enhed ”Bording Link”. Baggrunden er, at der forelå indikationer på værdiforringelse pr. 30. juni 2018. Kravet om at udarbejde nedskrivningstest ved indikationer på værdiforringelse er det samme, når der udarbejdes delårsrapporter, som når der udarbejdes årsrapporter, jf. IAS 34, afsnit 29 og 40, jf. IAS 36, afsnit 9.

Hvis værdiforringelsestesten viser, at virksomheden mangler at nedskrive goodwill med et væsentligt beløb, så skal virksomheden udarbejde korrigerende og supplerende information herom og hurtigst muligt offentliggøre disse oplysninger.

Det fremgik af delårsrapporten for 1. halvår 2018, at virksomheden ville foretage en gennemgang af materielle og immaterielle aktiver i lyset af den teknologiske udvikling. Ledelsen forventede på den baggrund at skulle nedskrive aktiver i niveauet 25-30 mio. kr. i 3. kvartal.

Virksomheden oplyste til styrelsen, at det på et bestyrelsesmøde den 16. august 2018 blev besluttet, at virksomhedens aktiviteter inden for offsetproduktionen skulle afvikles. Årsagen hertil var, at markedsudviklingen var præget af faldende volumener og prispres.

Virksomhedens interne rapportering viste dog allerede pr. 30. juni 2018 et svagere resultat for denne aktivitet, end virksomheden havde forventet ved udarbejdelsen af den seneste værdiforringelsestest pr. 31. december 2017. Da denne værdiforringelsestest viste, at den bogførte værdi af den goodwill, som vedrørte offset-aktiviteten, var tæt på den opgjorte nytteværdi, vurderede styrelsen, at der samlet set var indikationer på et nedskrivningsbehov pr. 30. juni 2018.

Manglende værdiforringelsestest af kunderelationer

F. E. Bording A/S har endvidere modtaget et påbud om snarest muligt at foretage en værdiforringelsestest af det immaterielle aktiv ”kunderelationer” pr. 30. september 2019, jf. IAS 34, afsnit 29 og 40, jf. IAS 36, afsnit 9. Hvis værdiforringelsestesten viser, at kunderelationerne var nedskrevet med et for højt beløb, og dette beløb vurderes som væsentligt, så skal virksomheden udarbejde korrigerende og supplerende information herom og hurtigst muligt offentliggøre disse oplysninger.

Baggrund for styrelsens påbud er, at virksomheden valgte at nedskrive kunderelationerne uden først at have foretaget en nedskrivningstest pr. 30. september 2018. Virksomheden oplyste, at den havde oplevet et formindsket salg og lønsomhed på de pågældende kunder. Virksomheden oplyste dog også, at der stadig budgetteres med salg til kunderne, ligesom virksomheden stadig forventer et positivt dækningsbidrag fra dette salg. Det var herefter styrelsens vurdering, at kunderelationerne fortsat benyttes af virksomheden, og at kunderelationerne tillige fortsat har en værdi for virksomheden. Virksomheden kunne derfor ikke nedskrive kunderelationerne til kr. 0, uden at den havde foretaget en behørig værdiforringelsestest.

Manglende oplysninger om en virksomhedsovertagelse

F.E Bording A/S har endvidere modtaget en påtale for ikke at have medtaget oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 2018 om overtagelsen af aktiemajoriteten i Umwelt A/S, jf. IAS 34, afsnit 16 A, litra i.

Virksomheden havde i delårsrapporten for 1. kvartal 2018 medtaget en note med oplysninger om overtagelsen af Umwelt A/S. Da oplysninger efter IAS 34, afsnit 16 A, skal gentages i efterfølgende delårsregnskaber for samme regnskabsår, skulle oplysningerne tillige have været medtaget i delårsrapporten for 1. halvår 2018. I delårsrapporten for 3. kvartal 2018 var oplysningerne medtaget.

Manglende klassifikation af domicilejendom som aktiv bestemt for salg

Endelig har F. E. Bording A/S modtaget en påtale for ikke at have præsenteret en domicilejendom som bestemt for salg i halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2018, jf. IFRS 5, afsnit 6 og afsnit 30.

Virksomheden offentliggjorde den 20. februar 2018 en børsmeddelelse, hvori det blev oplyst, at virksomheden har indgået en betinget aftale vedrørende salg af Turbinevej 4-6 i Søborg. Det fremgik endvidere af delårsrapporten for 1. halvår 2018, at salget af Turbinevej 4-6 i Søborg vil blive gennemført den 10. september 2018.

Virksomheden har ikke anført, at der var forhold som gjorde, at ejendommen ikke var klar til umiddelbart salg pr. 30. juni 2018 i den daværende stand og efter almindelige salgsbetingelser.

På baggrund af ovenstående anså styrelsen forholdet for at være en overtrædelse af IFRS 5, afsnit 6 og 30. Salget af ejendommen blev gennemført i løbet af 3. kvartal 2018, hvorfor styrelsen har påtalt det pågældende forhold.

Styrelsen har på tidspunktet for offentliggørelsen af dette resumé modtaget de af virksomheden udarbejdede værdiforringelsestests i overensstemmelse med styrelsens påbud. På baggrund heraf ser virksomheden ikke behov for ændring af allerede foretagne nedskrivninger eller for ændring af aflagte regnskaber. Styrelsen har på nuværende tidspunkt ikke gennemgået det modtagne materiale.

Senest opdateret 18-06-2019