Redegørelse om inspektion i Norli Pension Livsforsikring A/S

08-01-2019

Finanstilsynet var i april - maj 2018 på inspektion i Norli Pension Livsforsikring A/S (herefter Norli Pension).

 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, risikostyring, investeringsområdet, solvensforhold, aktuarmæssige forhold og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

Norli Pension har ca. 15.600 kunder og er med ca. 4 mia. kr. i livsforsikringshensættelser et af Danmarks mindre livsforsikringsselskaber. Selskabets produkter er primært garanterede produkter med ret til bonus. Der sker ingen nytegning i selskabet.

Selskabets forretningsmodel er baseret på overtagelse af yderligere afløbsbestande eller administration heraf. Dette betyder, at der kan blive behov for at ændre politikker og retningslinjer i væsentlig grad alt efter hvilke bestande, der overtages. Selskabet er opmærksom på det potentielle behov for nye kompetencer og eventuelle kapitaltilskud i forbindelse med overtagelse af bestande.

Investeringsområdet
Selskabet fik påbud om at underrette Finanstilsynet om outsourcing af kritiske eller vigtige aktiviteter. Der var konkret tale om, at en ændring af outsourcingpartner i forbindelse med en del af kapitalforvaltningen ikke var blevet indberettet til Finanstilsynet.

Selskabet blev bedt om en redegørelse for bestyrelsens drøftelser i forhold til, hvordan selskabet uden særskilte rammer for de enkelte rentegrupper sikrer, at der for alle rentegrupper investeres passende i forhold til omfanget, arten og varigheden af de tilhørende forpligtelser, så det sikres, at ingen rentegrupper går glip af potentiel bonus.

Selskabet har oplyst, at der fremadrettet forventes at blive foretaget alternative investeringer. Selskabet modtog derfor en risikooplysning om, at alternative investeringer, herunder investeringer i nye områder, kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelsen og direktionen for at sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, og at der er fastlagt processer, der sikrer overholdelse af prudent person-princippet, korrekt værdiansættelse af de alternative investeringer, tilfredsstillende risikojusteret afkast, samt at risikostyringen foretages på et betryggende grundlag.

Risikostyringssystem
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet benytter en forenklet beregning i solvenskapitalkravsberegningen i forbindelse med fastlæggelsen af den risikoreducerende virkning. Selskabet blev påbudt at dokumentere den vurdering, der foretages i forbindelse med den forenklede beregning, således at det er muligt at evaluere den foretagne vurdering.

Selskabet antager, at det ikke er muligt at udlodde bonus de næste tre år. Denne antagelse har betydning inden for flere væsentlige områder, f.eks. selskabets risikostyring. På den baggrund har Finanstilsynet anmodet selskabet om at redegøre for, hvordan der i risikostyringen sikres, at aktiv-passiv-styring, styring af likviditetsrisici og styring af koncentrationsrisici er retvisende.

Aktuarmæssige forhold
Selskabet fik påbud om at dokumentere vurderingerne af de tredjepartsdata, som selskabet benytter til estimering af dødelighedsintensiteter og invalideintensiteter.

Selskabet fik endvidere påbud om at dokumentere den validering, der foretages af, hvorvidt de aktuarmæssige og statistiske metoder, der anvendes til fastlæggelse af invalideintensitet og fastsættelse af fripoliceintensitet, er tilstrækkelige, anvendelige og relevante.

Endelig blev selskabet påbudt at dokumentere vurderingerne af, i hvilket omfang antagelserne knyttet til den metode, der benyttes i beregningen af risikotillægget, er opfyldt.

Ledelsens arbejde
Selskabet blev påbudt at indføre procedurer, der sikrer, at det lever op til reglerne i Hvidvaskloven om politisk eksponerede personer (PEP).

Selskabet blev bedt om at indsende en redegørelse, der beskriver, hvordan compliancefunktionen i sit arbejde har taget højde for alle relevante områder i selskabets aktiviteter og eksponeringen mod compliancerisici.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fik påbud om at udarbejde en egnetheds- og hæderlighedspolitik samt indføre fyldestgørende procedurer for at sikre, at bestyrelsen, direktionen, nøglepersonerne og medarbejderne i nøglefunktionerne til enhver tid er egnede og hæderlige.

Solvensforhold
Solvenskapitalkravet pr. 1. kvartal 2018 for Norli Pension udgjorde ca. 267 mio. kr., mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 512 mio. kr. Dette svarer til en solvensdækning på ca. 191 pct.

 

Senest opdateret 08-01-2019