Redegørelse om inspektion i Danica Pension A/S

24-01-2019

Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension), hvor fokus var på selskabets investeringer i infrastruktur.

 

Inspektionen var et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema blev undersøgt i otte livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Inspektionen omfattede selskabets organisering, processer og stillingtagen til investering i infrastruktur, herunder selskabets stillingtagen til investeringerne og efterlevelse af prudent person-princippet.

Prudent person-princippet tilsiger, at pensionsselskaberne skal foretage investeringerne sådan, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt.  Selskabernes investeringsstrategi skal afspejle det, kunderne er stillet i udsigt. Det enkelte selskab må alene investere i aktiver, hvis risici selskabet kan forstå og håndtere, herunder kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om, jf. ”Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet”.

Som en del af inspektion gennemgik Finanstilsynet fem udvalgte investeringer i infrastruktur med henblik på at afdække, hvordan organisation og processer fungerede i praksis. Inspektionen blev foretaget før overtagelsen af SEB pension.

Sammenfatning og risikovurdering

Danica Pension er et kommercielt pensionsselskab, der tilbyder kunderne både et gennemsnitsrenteprodukt og et markedsrenteprodukt. Virksomheden har 600.000 kunder og har pensionsaktiver for 350 mia. kr. (Danmark ekskl. SEB Pension). 

Medio 2018 udgjorde porteføljeandelen af alternative investeringer i pensionssektoren 11 pct. af balancen (eksklusiv ejendomme), mens andelen af investeringer i infrastruktur udgjorde 3 pct. Selskabets porteføljeandel af investeringer i alternative aktiver var 7 pct. af balancen, mens andelen af infrastrukturaktiver var 2 pct.

Selskabet havde hovedsageligt investeret via kapitalfonde, og havde investereret i lidt mindre end 30 infrastrukturfonde indeholdende en bred vifte af underliggende investeringer i infrastruktur.

 

Bestyrelsens politik og retningslinjer for investeringsområdet

Finanstilsynet konstaterede, at selskabets bestyrelse i investeringspolitikken havde indarbejdet en risikoprofil i forhold til alternative investeringer, og havde afgrænset ønskede risici på en række områder i forhold til alternative investeringer og investeringer i infrastruktur. Finanstilsynet vurderede dog, at risikoprofilen var mangelfuld, og at der var mangler i de fastlagte rammer. Selskabet fik påbud om at sikre, at investeringspolitikken indeholder tilstrækkelig identifikation og afgrænsning af de risici, som bestyrelsen ønsker at påtage sig på de pågældende områder, og om at tilrette de opsatte rammer i forhold til alternative investeringer.

Selskabet blev bedt om at redegøre for, hvorvidt selskabets fastsatte afkastmål for alternative investeringer til brug for løbende vurdering af opnåede afkast, var relevante mål og sammenligningsgrundlag.

 

Investeringsrisiko og risiko/afkast-vurdering

Finanstilsynet konstaterede, at der i selskabet løbende udarbejdes en detaljeret rapportering, hvori der tages stilling til udviklingen i de enkelte investeringer i forhold til afkast, hændelser i investeringerne, covenants m.v. Selskabet fik påbud om at supplere denne rapportering med en ajourføring af selskabets forventede afkast og afkastkrav for de enkelte investeringer.

 

Værdiansættelsesproces

Finanstilsynet bad selskabet om at redegøre for håndteringen af interessekonflikter i værdiansættelsesprocessen i forhold til investeringsafdelingens involvering i processen.

 

Risikostyring

Risikostyringsfunktionen fik ikke forelagt væsentlige investeringer til udtalelse med henblik på at forholde sig til risikoprofilen i investeringerne, inden de blev foretaget. Selskabet blev derfor påbudt at sikre, at risikostyringsfunktionen har mulighed for at udtale sig om risikoen, inden der træffes investeringsbeslutninger.

Selskabet blev også bedt om at redegøre for, hvordan den årlige rapport fra den ansvarlige for risikostyringsfunktionen giver bestyrelsen et tilstrækkeligt overblik over pensionskassens risici og risikostyringssystem.

 

Senest opdateret 24-01-2019