Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Cemat A/S, CVR-nr. 24 93 28 18

07-01-2019

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af årsrapporten for 2017 for Cemat A/S.

Koncernregnskabet og årsregnskabet for modervirksomheden er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

 

Års- og koncernregnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionspåtegningen er uden anmærkninger.

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 13. december 2018 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Cemat A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161.

 

Erhvervsstyrelsen påbyder virksomheden, at;

 

- offentliggøre følgende korrigerende information til årsrapport for 2017:

  • Tilrettede sammenligningstal for regnskabsåret 2016, hvor værdireguleringen på investeringsejendommen som følge af reklassificeringen fra domicil til investeringsejendom skal indregnes direkte på egenkapitalen og ikke i resultatopgørelsen, jf. IAS 40, afsnit 61.
  • Oplysninger om regnskabspraksis for investeringsejendomme, hvor den faktiske anvendte regnskabspraksis fremgår, jf. IAS 40, afsnit 75.
  • Oplysning om væsentlige forudsætninger ved opgørelsen af dagsværdi, herunder afkastkrav, jf. IFRS 13, afsnit 91.
  • Oplysning om effekten af en korrekt indregning i balancen af forbedringer af investeringsejendomme i 2016 og 2017, jf. IAS 40, afsnit 17.
  • Oplysning om at hele dagsværdien af investeringsejendommen er henført til niveau 3 i dagsværdihierarkiet i såvel 2017 som 2016, jf. IFRS 13, afsnit 73. De tabeller, som viser indplaceringen i dagsværdihierarkiet, skal opdateres og medtages i den supplerede information.

 

Erhvervsstyrelsen påtaler, at; 

  • Link til lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse ikke virker i årsrapporten for 2017.

Læs hele afgørelsen her.


Senest opdateret 07-01-2019