Lov om finansiel virksomhed § 64 - vurdering af ledelsesmedlems egnethed og hæderlighed

13-12-2019

Afgørelse af den 13.december 2019.

Finanstilsynet har vurderet, at et ledelsesmedlem i flere finansielle virksomheder opfylder kravene til egnethed og hæderlighed efter § 64 i lov om finansiel virksomhed.

 

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger om den pågældende persons tidligere adfærd som direktør i et pengeinstitut med ansvar for instituttets investeringsprodukter. Pengeinstituttet var involveret i en sag om forkert investeringsrådgivning af kunderne. Det er efterfølgende blevet konstateret, at der var problemer med egnetheden af det pågældende investeringsprodukt i forhold til et andet investeringsprodukt for en række kunder.

 

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, hvilken viden personen var i besiddelse af, og hvordan vedkommende agerede herpå. Efter Finanstilsynets vurdering er der på baggrund heraf ikke grund til at antage, at personen ikke vil kunne varetage hvervet som ledelsesmedlem i de pågældende finansielle virksomheder på forsvarlig måde.

 

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelsen i medfør af § 345, stk. 7, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed som følge af dens principielle karakter.

 

Finanstilsynet tilstræber at behandle sager om vurdering af egnethed og hæderlighed indenfor to måneder. Det har ikke været muligt i denne sag på grund af dens principielle karakter, det omfattende sagsgrundlag og hensynet til retssikkerheden.

 

Senest opdateret 13-12-2019