Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

06-12-2019

Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nykredit Realkredit A/S (Nykredit).

 

Undersøgelsen omfattede governanceforhold på udvalgte områder, herunder instituttets organisation og ledelse, governance vedrørende revision, risiko-styringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldækningsopgørelse og solvens, forskellige koncernforhold, herunder outsourcing og koncerninterne transaktioner, samt governance vedrørende kreditområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet har sideløbende med denne undersøgelse drøftet forskellige andre governancemæssige spørgsmål med Nykredit. Dette har ført til, at arbejdsområderne for det direktionsmedlem, der har ansvaret for risikoområdet, er blevet justeret, og at den complianceansvarliges reference i organisationen også er blevet justeret.

Nykredit arbejder for tiden med at rette op på nogle fejl i likviditetsindberet-ningerne, som Finanstilsynet har fundet i anden sammenhæng. Finanstilsynet har også i anden sammenhæng konstateret, at Nykredit på kreditområdet har udfordringer med datadisciplinen, og at kvaliteten i kreditindstillingerne bør forbedres. Baggrunden for disse problemer skyldes blandt andet governancemæssige mangler, og disse er blevet behandlet som led i disse andre sammenhænge. Undersøgelsen af governance på de gennemgåede områder gav herudover ikke anledning til nye observationer og dermed heller ikke tilsynsreaktioner.

Nykredit har pr. 31.12.2018 opgjort solvensbehovet til 10,0 pct. Der er heri afsat 500 mio. kr. til at afdække risikoen for tab grundet governancemæssige forhold. Finanstilsynet har ikke bemærkninger til dette.

 

Senest opdateret 06-12-2019