Afgørelse om at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende

13-09-2018

Finanstilsynet gennemførte i juni og august 2018 inspektion af Københavns Andelskasse. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens væsentligste risikoområder, herunder hvidvask. I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet konstateret en lang række overtrædelser af den finansielle regulering og hvidvaskloven.

 

Ved inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at Københavns Andelskasse overtrådte den finansielle regulering på samtlige undersøgte områder. Finanstilsynet konstaterede, at Københavns Andelskasse i mange tilfælde overtrådte de samme regler, som Finanstilsynet havde konstateret overtrædelse af ved tidligere inspektioner. Desuden konstaterede Finanstilsynet på inspektionen, at Københavns Andelskasse ikke kunne opgøre sit kapitalgrundlag, solvensbehov eller likviditet korrekt. En korrekt opgørelse af disse områder er afgørende for en forsvarlig drift af et pengeinstitut.

Ved gennemgang af hvidvaskområdet konstaterede Finanstilsynet en lang række grove overtrædelser af hvidvaskloven. Der henvises til Finanstilsynets politianmeldelse af Københavns Andelskasse, som offentliggjort den 23. august 2018.

Henset til andelskassens omfattende, grove og gentagne overtrædelse af den finansielle regulering sammenholdt med grove overtrædelser af hvidvaskloven, har Finanstilsynet truffet afgørelse om, at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. Ved afgørelsen har Finanstilsynet desuden lagt vægt på, at andelskassens forretningsmodel er uholdbar.

Finanstilsynets afgørelse er første betingelse for, at Finansiel Stabilitet kan tage en virksomhed under afvikling, jf. § 4 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Læs den fulde afgørelse i linket nedenfor.

Læs: Afgørelse om, at Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 

Afgørelsen er påklaget til ankenævnet.

Erhvervsankenævnet har afvist klagen.

 

Senest opdateret 21-08-2019