Redegørelse om inspektion i Tryg Livsforsikring A/S

24-10-2018

Finanstilsynet var i perioden 23. april 2018 - 30. april 2018 på inspektion i Tryg Livsforsikring A/S (herefter Tryg Liv).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

Tryg Liv har ca. 50.000 kunder og er med 897 mio. kr. i forsikringsmæssige hensættelser ultimo 2017 et af Danmarks mindre livsforsikringsselskaber. Tryg Livs produktportefølje består af to typer forsikringer; børneforsikringer og voksenulykkesforsikringer, indgået med kunder i Sverige. Produkterne er sædvanlige på det svenske marked. Der sker ingen nytegning i selskabet. 

Bestyrelsen fik påbud om at sikre, at vurderingen af egen risiko og solvens for Tryg Liv fremgår selvstændigt på selskabsniveau trods tilladelse til at rapportere på koncernniveau for alle datterselskaber samtidigt. Selskabet blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvorledes selskabet har tilrettelagt arbejdet med vurderingen af egen risiko og solvens, herunder bestyrelsens involvering i arbejdet.

Finanstilsynet påbød bestyrelsen at sikre, at dens drøftelser vedrørende investeringsområdet bliver afspejlet i bestyrelsens forhandlingsprotokol efter, at Finanstilsynet konstaterede, at drøftelserne kun i mindre grad er ført til protokols.

Selskabet fik endvidere påbud om at sikre, at kapitalplanen indeholder stresstests af de forsikringsmæssige hensættelser, idet værdiansættelsen af hensættelserne er en væsentlig risiko i selskabet.

I forlængelse af Finanstilsynets konstatering af manglende stresstests i kapitalplanen fik selskabet påbud om at sikre, at aktuarfunktionen i Tryg Liv bidrager til den effektive gennemførelse af risikostyringssystemet og at Tryg Livs aktuarfunktion trods koncernforholdet sikrer, at Tryg Liv lever op til de krav, der gælder for en selvstændig juridisk enhed, herunder med selvstændig rapportering fra Tryg Livs aktuarfunktion til ledelsen i Tryg Liv.

Finanstilsynet vurderede, at den aftale, som selskabet har indgået om honorering af nøglepersonen for aktuarfunktionen, må betragtes som outsourcing, og at der dermed sker outsourcing af ansvaret for aktuarfunktionen. Da ansvaret for opgavernes udførelse ikke kan outsources, men fuldt ud skal bevares i selskabet fik selskabet påbud om at sikre, at den ansvarlige for aktuarfunktionen er ansat i Tryg Liv.

Finanstilsynet påtalte, at Tryg Liv i en kort periode har anvendt den danske rentekurve frem for den svenske rentekurve til beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, da Tryg Livs portefølje består af forsikringer indgået med kunder i Sverige og de forsikringsmæssige hensættelser er denominerede i svenske kroner.

Endeligt blev selskabet bedt om at redegøre for, hvordan selskabet lever op til Solvens II-forordningens krav til aktuarfunktionens rapportering til administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet om beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser.

Tryg Livs solvenskapitalkrav udgjorde ca. 62 mio. kr. ultimo 2017, mens det samlede anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet udgjorde ca. 123 mio. kr. svarende til en solvensdækning på ca. 200 pct.

Senest opdateret 24-10-2018