Redegørelse om inspektion i SEB Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (lån til køb af virksomheder)

22-11-2018

Finanstilsynet var i maj 2018 på inspektion i SEB Danmark. Inspektionen indgik i en temabaseret undersøgelse af store bankers finansiering af kapitalfonde m.fl.’s køb af virksomheder i Danmark i 2017. Lån til kapitalfonde m.fl. omfattede også lån i forbindelse med øvrige handler, hvor et holdingselskab køber en virksomhed, f.eks. i forbindelse med ledelsens hele eller delvise overtagelse (såkaldte management buyouts).

Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankernes risikoanalyser og risikovillighed, når de bevilger lån til køb af virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at det generelt er forbundet med høj risiko at finansiere køb af virksomheder. Det skyldes, at virksomhederne ved handel ofte værdiansættes højt, ikke mindst når renterne er lave, og der generelt er stor likviditet på markederne. Investorerne har en interesse i at opnå store lån til købet, og i at afviklingen af lån bliver lempelig. Det var derfor et tema, om bankernes risikovillighed ved finansiering af virksomhedskøb var blevet større end ved tidligere undersøgelser.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik otte sager om bevilling af udlån, som filialen havde behandlet i 2017. Det drejede sig om udlån, som efterfølgende blev etableret, om udlån, som filialen bevilgede, men som ikke blev etableret, og om udlån, som filialen ikke ønskede at bevilge.

Filialens risikoanalyse var tilfredsstillende, og risikovilligheden var på niveau med de andre bankers.

Finanstilsynet vurderede, at filialens kreditpolitik på området gav mulighed for udlån med meget stor risiko og havde mangler i forhold til at afgrænse risikoprofilen. De bevilgede sager havde dog ikke så stor risiko, som kreditpolitikken gav mulighed for.

Kreditpolitikken skal efter et princip om forsigtighed tage stilling til, hvilken kreditrisikoprofil virksomheden skal have. Filialledelsen skal derfor gøre rede for, hvordan den vil sikre, at de kreditpolitiske rammer for udlån til finansiering af virksomhedskøb udtrykker den tilsigtede risikovillighed.

Senest opdateret 22-11-2018